دوره آموزشی: تئوری تقریب

Training course:

Approximation Theory

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

هدف:

آشنایی با روش های تقریب مورد استفاده در مهندسی نقشه برداری

سرفصل دوره آموزشی:

مبانی آنالیز تابعی

اصول فضای برداری

فضاهای تابعی

تعریف پایه و بعد فضاهای برداری

فضاهای نرم دار

همگرایی در فضای نرم دار خطی

فضاهای کامل

فضاهای ضرب داخلی و هیلبرت

تقریب در فضای هیلبرت

نظریه اشترم لیوویل

مقدمه ای بر تئوری توزیع

تعریف تابع تعمیم یافته

حساب توابع توزیع

تابع تعمیم یافته چندبعدی

حساب توابع توزیع

تابع تعمیم یافته چندبعدی

آنالیز فوریه وموجک

سری فوریه و فضای هیلبرت

تبدیل فوریه

برخی از ویژگی های تبدیل فوریه

تبدیل فوریه برخی از توابع

نمونه برداریو خطای اختلاط

تئوری موجک

تجزیه و ترکیب سیگنال با موجک

تبدیل موجک گسسته

موجک دوبعدی

درونیابی و تقریب

درون یابی چند جمله ای

درون یابی لاگرانژ

درون یابی نیوتن

درون یابی هرمیت

درون یابی اسپیلاین مکعبی

درون یابی ترکیبی

خطای درون یابی

کولوکیشن کمترین مربعات

مقدمه ای بر تقریب

تقریب یکنواخت

تقریب کمترین مربعات

آنالیز طیفی کمترین مربعات

توابع کروی

آنالیز فوریه بر روی کره

توابع پایه شعاعی کروی

اسپیلاین کروی

موجک کروی

فیلتر کالمن

تعریف مساله

روابط فیلتر کالمن در مراحل پیش بینی و به روز رسانی

فیلتر کالمن توسعه یافته و بی اثر

فیلتر کالمن گروهی

فیلتر کالمن کاهش یافته

فیلترکالمن بازه ای

برآورد مولفه های واریانس

دوره های کاربردی GIS و RS

آشنایی با روش های تقریبآنالیز طیفی کمترین مربعاتآنالیز فوریه بر روی کرهآنالیز فوریه وموجکاسپیلاین کرویاصول فضای برداریبرآورد مولفه های واریانسبعد فضاهای برداریتئوری تقریبتئوری موجکتابع تعمیم یافته چندبعدیتبدیل فوریه توابعتبدیل موجک گسستهترکیب سیگنال با موجکتعریف پایهتعریف تابع تعمیم یافتهتقریب در فضای هیلبرتتقریب کمترین مربعاتتقریب یکنواختتوابع پایه شعاعی کرویتوابع کرویحساب توابع توزیعخطای اختلاط در نقشه برداریخطای درون یابیدرون یابی اسپیلایندرون یابی ترکیبیدرون یابی چند جمله ایدرون یابی لاگرانژدرون یابی نیوتندرون یابی هرمیتدرونیابی و تقریبدوره آموزشی تئوری تقریبروابط فیلتر کالمنفضاهای تابعیفضاهای ضرب داخلیفضاهای نرم دارفضای هیلبرتفیلتر کالمنفیلتر کالمن توسعه یافتهفیلتر کالمن کاهش یافتهفیلتر کالمن گروهیفیلترکالمن بازه ایکولوکیشن کمترین مربعاتمبانی آنالیز تابعیمقدمه ای بر تئوری توزیعمقدمه ای بر تقریبمهندسی نقشه برداریموجک دوبعدیموجک کروینظریه اشترم لیوویلنمونه برداریهدف از تئوری تقریبهمگرایی در فضای نرم دار خطی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید