دوره آموزشی: تشخیص تغییرات و بروز رسانی نقشه در فتوگرامتری و سنجش از دور


دوره آموزشی:

تشخیص تغییرات وبروز رسانی نقشه در فتوگرامتری و سنجش از دور

Training course:

Change Detection and Map Using Photogrammetry and Remote sensing

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

هدف: هدف از این آموزش آشنایی پیشرفته تصویر برداری نوری و راداری با روند ترکیبی و در رابطه با موضوع شناسایی تغییرات عوارض میباشد.

سرفصل دوره آموزشی:

مروری بر طبقه بندی و خوشه بندی

تشخیص تغییرات در تصاویر رقومی

دسته بندی تکنیک های تشخیص تغییرات در تصاویر رقومی

مراحل مختلف و شرایط تشخیص تغییرات

الگوریتم تشخیص تغییرات

روش درج تابع حافظه الحاقی

روش ترکیب چند داده ای تصویر

روش های جبری

مقایسه با طبقه بندی

 روش ماسک باینری

منبع داده مکانی

آنالیز برداری تغییرات طیفی

روش تبدیل Chi square

روش همبستگی تطبیقی

سامانه دیداری مبتنی بر دانش

روش های مبتنی بر هوش محاسباتی

روش های مبتنی بر طبقه بندی طیفی- زمانی

روش حد آستانه گذاری

روش Tasselled Cap

روش های خوشه بندی

روش شی مبنا

دقت و کنترل کیفیت و بررسی خطاها

پارامترهای موثر در انتخاب تکنیک/ تکنیک های تشخیص تغییرات

تشخیص تغییرات توسط داده های SAR

آشکارسازی تغییرات توسط تصاویر تک پلاریزاسیون

آشکارسازی تغییرات توسط تصاویر پلاریمتری

آشکارسازی تغییرات توسط روش تداخل سنجی راداری

بازشناسی هدف در تصاویر SAR و InSAR

تلفیق داده ها

الگوریتم تلفیق داده

استفاده از تلفیق داده در تشخیص عوارض و تغییرات

انجام یک پروژه

دوره های کاربردی GIS و RS

آشکارسازی در سنجش از دورالگوریتم تغییرات در سنجش از دورالگوریتم تلفیق دادهانجام  پروژه در سنجش از دوربازشناسی هدف در InSARبازشناسی هدف در تصاویر SARبازشناسی هدف در سنجش از دوربررسی خطاها در سنجش از دوربروزرسانی نقشه در سنجش از دوربروزرسانی نقشه در فتوگرامتریپارامترهای موثر در در سنجش از دورترکیب چند داده ای تصویرتصاویر پلاریمتری در سنجش از دورتصاویر تک پلاریزاسیون در سنجش از دورتصویر برداری نوریتصویربرداری راداریتغییرات تصاویر رقومی در سنجش از دورتغییرات طیفی در سنجش از دورتلفیق داده هاحد آستانه گذاری در سنجش از دورخوشه بندی در سنجش از دورداده های SAR در سنجش از دوردرج تابع حافظه الحاقی در سنجش از دوردقت و کنترل کیفیت در سنجش از دورروش تبدیل Chi squareروش تداخل سنجی راداری در سنجش از دورروش شی مبنا در سنجش از دورروش ماسک باینری در سنجش از دورروش های جبری در سنجش از دورروش های خوشه بندی در سنجش از دورروشTasselled Cap در سنجش از دورسامانه دیداری در سنجش از دورسعید جوی زادهشناسایی تغییرات عوارضطبقه بندی در سنجش از دورطبقه بندی طیفی- زمانی در سنجش از دورمراحل مختلف تغییرات در سنجش از دورمنبع داده مکانی در سنجش از دورموسسه چشم اندازموسسه علمی تحقیقاتینشر آکادمیکهمبستگی تطبیقی در سنجش از دورهوش محاسباتی در سنجش از دور

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید