دوره آموزشی:

سنجش از دور مایکروویو

Training course:

 

 Microwave Remote Sensing

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت:  http://crsgroup.ir/

سرفصل دوره آموزشی:

مقدمه (مروری بر تاریخچه، تعاریف اولیه و ضرورت استفاده از داده های مایکروویو)

 مروری بر اصول فیزیک موج و مایکروویو

معادله موج و اجزای آن

معادلات قطبش

تداخل امواج

مایکروویو غیرفعال

اصول مایکروویو غیرفعال

کاربردها

سکوها و سنجنده های مایکروویو غیرفعال

اصول مایکروویو فعال

هندسه تصویربرداری راداری (جهت آزیمو، جهت رنج، طول مایل، افق مایل، دامنه نزدیک، دامنه دور، عرض برداشت، زاویه ارسال و زاویه فرود و…)

خطاهای هندسی (سایه، کوتاه شدگی و خوابیدگی)

پارامترهای رادار

دقت ها در جهت رنج و آزمویموت

رادارهای غیر تصویری

تشخیص سیگنال و اصول کلی آنتن و سنسورها

تعریف آنتن و انواع آن و قانون برگشت پذیری آنتن

الگوی تشعشعی آنتن

معادله را دار و برای اهداف نقطه‌ای و توزیع یافته

پارامترهای موثر هدف و محیط اطراف بر روی سیگنال

بررسی پارامترهای سنجنده (زاویه فرود، فرکانس، پلاریزاسیون و جهت دید)

بررسی پارامترهای هدف (زبری، ضریب دی الکتریک، شکل و زاویه فرود محلی…)

انواع پراکنش

تصاویر راداری و خصوصیات آن

المان های تصویر در پردازش

اسپکل و بررسی پدیده نویز و کاهش نویز در تصاویر SAR

نحوه، تشکیل تصویر از داده های خام

کالیبراسیون تصویر

مدل داده های راداری شامل توزیع دامنه، فاز، شدت و اسپکل

پلاریمتری راداری

تعریف بیضی پلاریزاسیون، بردار جويز و استوکس

توصیف گرهای پلامتریک مرتبه اول

توصیف گرهای پلامتریک مرتبه دوم

الگوریتم های تجزیه هدف

طبقه بندی تصاویر پلامتری

تداخل سنجی راداری

اندازه گیری ارتفاع زمین در هندسه تداخل سنجی راداری

تداخل نما و اصطلاح فاز آن

تکنیک تداخل سنجی تفاضلی به روش سنتی

تکنیک پراکنش گرهای دائمی

معرفی سکوها و سنجده های راداری

سنجده های هوابرد و فضا برد

سنجده های راداری غیر تصویری

کاربرد های مایکروویو فعال

6 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید