دوره آموزشی: سیستم اطلاعات مکانی و مدلسازی مکانی


دوره آموزشی:

سیستم اطلاعات مکانی و مدلسازی مکانی

Training course:

GIS and Environmental Modeling

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

هدف: آشنایی با مفاهیم اکوسیستم، توسعه پایدار، تحلیل سیستمی، روش ها و مسائل مدلسازی، مدیریت و پایش محیط ، چگونگی استفاده از Gis، مدلسازی محیطی برای تجزیه و تحلیل  و مدیریت کیفیت و عدم اطمینان در حل مسائل محیطی

عنوان سرفصل:

اکوسیستم و اکولوژی صنعتی

رویکرد سیستمی در تجزیه و تحلیل مسائل محیطی

اصول و قوانین مهم حاکم بر اکوسیستم

مفهوم ظرفیت برد و خدمات اکوسیستم

رابطه و جایگاه Geocomputation GIS و مدل های محیطی در فهم و حل مسائل محیطی

روش های مدل سازی در محیط

تیپ شناسی مدل ها

مراحل ساخت مدل

تلفیق GIS و مدل های محیطی

مسائل و روش های ارزیابی و استفاده از مدل

انواع مدل ها در محیط

رویکرد سیستمی و یکپارچه در مدلسازی

ارزیابی اثرات زیست محیطی، ظرفیت برد و خدمات اکوسیستم

مفاهیم خطر، حساسیت و ریسک

مدل های مفهومی و تجربی

مدلهای استفاده کننده از هوش مصنوعی

مدل های شبیه ساز فرآیند

مسائل مربوط به کیفیت در مدل های محیطی

تاریخچه ارزیابی و مدیریت کیفیت درGIS

اندازه گیری کیفیت داده های مکانی

مدلسازی خطا و عدم اطمینان در GIS

تحلیل حساسیت در مدل های محیطی

طراحی سیستم های کنترل و مدیریت کیفیت

مسائل و چالش های مدلسازی در محیط

چالش مقیاس

چالش الگوریتم

چالش ساختار و کالیبره کردن مدل

چالش نرم افزارها و ابزارها

چالش کیفیت و قابلیت اطمینان مدل ها

ابزارها و منابع موجود برای مدلسازی و تصمیم گیری محیطی

6 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید