دوره آموزشی: سیستم تعیین موقعیت جهانی و کاربردهای آن در مهندسی ژئوماتیک


دوره آموزشی:

سیستم تعیین موقعیت جهانی و کاربردهای آن در مهندسی ژئوماتیک

Training course:

GPS and Its Applications in Geomatics Engineering

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

سرفصل دوره آموزشی:

مروری بر مفاهیم

تعریف سیستم تعیین موقعیت جهانی

اجزای GPS

 ساختار فعلی GPS

توسعه آینده GPS

تعیین مختصات سه بعدی با استفاده از GPS

مروری بر انواع روش های تعیین موقعیت

تعیین  موقعیت کنماتیک و دینامیک

تکنیک های مشاهداتی و  گیرنده های  GPS

مدل های ریاضی پیشرفتهGPS    مورد استفاده در تعیین موقعیت سه بعدی

طراحی یک پروژه GPS

طراحی قبل از اجرای پروژه (Presurvey Planning)

شناسایی منطقه

طراحی سازمانی

 جمع آوری اطلاعات (روش برداری یا چندنقطه ای)

پردازش داده های GPS

کنترل کیفیت اطلاعات

ناوبری با GPS و بررسی دقت های قابل ارائه برای کاربردهای مختلف زمینی، هوایی و دریایی با استفاه از روش های زیر:

Standalone GPS

Local Differential GPS

Long Distance Differential GPS

Wide Area Differential GPS

Global Differential GPS

Real time kinematic GPS

Network- based RTK GPS

سیستم های ناوبری و تعیین موقعیت هوشمند وسائط نقلیه

ماژول های سیستم

پایگاه داده نقشه های رقومی

تعیین موقعیت

تناظریابی نقشه ای

طراحی مسیر

هدایت مسیر

رابط ماشین- انسان

مخابرات بی سیم

ناوبری و تعیین موقعیت

کاربردهای GPS در GIS

تعریف سیستم اطلاعات مکانی پویا

اجزای سیستم اطلاعات مکانی پویا

انواع پایگاه داده های پویا

طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی پویا

کاربردهای سیستم اطلاعات مکانی پویا

کاربردهای GPS  در فتوگرامتری و سنجش از دور

ناوبری پرواز

تعیین موقعیت نقاط کنترل زمینی

تعیین موقعیت مرکز دوربین عکسبرداری

مثلث بندی هوایی بدون نقاط کنترل زمینی

تعیین مستقیم عناصر توجیه خارجی سنسورهای فتوگرامتری و سنجش از دور

دوره های کاربردی GIS و RS

Global Differential GPSLocal Differential GPSLong Distance Differential GPSNetwork- based RTK GPSReal time kinematic GPSStandalone GPSWide Area Differential GPSاجزای GPSاجزای سیستم اطلاعات مکانی پویاانواع پایگاه داده های پویاانواع روش های تعیین موقعیتاهمیت مهندسی ژئوماتیکبررسی دقت دریاییبررسی دقت زمینیبررسی دقت هواییپایگاه داده نقشه های رقومیپردازش داده های GPSپیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی پویاتعریف سیستم اطلاعات مکانی پویاتعریف سیستم تعیین موقعیت جهانیتعیین موقعیتتعیین موقعیت سه بعدیتکنیک های مشاهداتیتناظریابی نقشه ایتوسعه آینده GPSجمع آوری اطلاعات در فتوگرامتریرابط ماشین- انسان فتوگرامتریروش برداری فتوگرامتریساختار فعلی GPSسعید جوی زادهسنسورهای سنجش از دورسنسورهای فتوگرامتریسیستم های ناوبریشناسایی منطقهطراحی سازمانی در فتوگرامتریطراحی قبل از اجرای پروژهطراحی مسیر فتوگرامتریطراحی یک پروژه GPSفتوگرامتری چندنقطه ایکاربرد سنجش از دور در فتوگرامتریکاربردهای GPS  در فتوگرامتریکاربردهای GPS درGISکاربردهای سیستم اطلاعات مکانی پویاکنترل کیفیت اطلاعاتگیرنده های  GPSماژول های سیستممثلث بندی هوایی بدون نقاط کنترل زمینیمخابرات بی سیممختصات سه بعدی با استفاده از GPSمدل های GPSمفاهیم مهندسی ژئوماتیکمهندسی ژئوماتیکموسسه چشم اندازموقعیت کنماتیک و دینامیکموقعیت مرکز دوربین عکسبرداریموقعیت نقاط کنترل زمینیموقعیت هوشمند وسائط نقلیهناوبری با GPSناوبری پرواز در فتوگرامتریناوبری و تعیین موقعیتنشر آکادمیکهدایت مسیر فتوگرامتری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید