دوره آموزشی: سیستم های مبنا در ژئودزی

 

Reference System in Geodesy

مدرس : دکتر سعید جَوی زاده

شیراز، خیابان برق، کوچه برق یک، درب اول سمت راست، موسسه چشم‌انداز

تلفن ثابت : 07132341477

همراه : 09382252774

سایت : www.crsgroup.ir

کانال تلگرام: saeedjavizadeh@

کانال اینستا گرام:saeedjavizadeh@

هدف: هدف از این درس آشنایی دانشجویان با مفاهیم سیستم های مبنا در ژئودزی و نحوه ایجاد چارچوب های مبنا با استفاده از تکنیک های اندازه گیری فضایی و همچنین برآورد تغییرات آن ها نسبت به زمان است.

سرفصل های دوره آموزشی:

ضرورت سیستم های مبنا در ژئودزی

بررسی نیاز به سیستم های مبنا جهت مطالعات ثقل، تعیین موقعیت و تغییر شکل زمین

مفاهیم اولیه سیستم های مختصات

مبدا، محورها، ویژگی های تعامد، نرمال و تعامد نرمال بردارهای پایه سیستم های مختصات، سیستم های دست راستی و چپی، تنسور متریک، دوران اویلری، دوران کاردانو، ترانسفورماسیون بین سیستم های مختصات، ترانسفورماسیون گالیله، ترانسفورماسیون لورنتز

فضاهای چهاربعدی،فضای مینکوفسکی، انواع ژئودزیک ها در فضای چهاربعدی مانند: ژئودزیک مکان مانند ژئودزیک زمان-مانند ژئودزیک نور- مانند تنسور جاذبه در فضای مینکوفسکی، تنسور ثقل در فضای مینکوفسکی

سیستم مختصات اینرشیال، ترانسفورماسیون بین سیستم مختصاات اینرشیال و دوار، بردارهای سرعت و شتاب در سیستم مختصات دوار، شتاب های کوریولیس، گریز از مرکز و اویلری

معرفی انواع سیستم مختصات منحنی الخط(قطبی، کروی، استوانه های و انواع بیضوی، مخروطی و هذلولوی)

تعریف بردارهای پایه، تنسور متریک، ضرایب لامه، فاصله و تبدیل مختصات آن ها به کارتزین و بالعکس

سیستم مختصات کاربردی در ژئودزی

سیستم مختصات زمینی شامل انواع سیستم مختصات های مرکز در زمین (ژئوسنتریک) و مرکز بر زمین(توپوسنتریک) و تبدیل های بین آنها

سیستم مختصات های سماوی شامل سیستم مختصات افقی، سیستم ساعتی، سیستم بعدی و اکلپتیکی و تبدیل های بین آنها

سیستم مختصات مداری

سیستم ارتفاعی شامل ارتومتریک، دینامیکی و نرمال

سیستم ها و چارچوب های مبنا در ژئودزی

تعریف سیستم مبنا و معرفی انواع آن (سیستم فضا-ثابت،زمین-ثابت، قراردادی، بین المللی، سیستم مبنای سماوی بین المللی، سیستم مبنای بین المللی، تعریف چارچوب مبنا و انواع آن)، بررسی وجه تمایزسیستم و چارچوب

تعاریف مربوط به حرکت اجرام سماوی در سیستم مبنا فضا- ثابت، قانون گرانش نیوتنی بین دو جرم،سه جرم و چندجرم، تعمیم گرانش نیوتنی از طریق تئوری نسبیت انیشتین، تعریف انحنای فضا در تعریف 4بعدی فضا-زمان در حضور گرانش اجرام سماوی، تئوری های انبساط فضا، تعریف پدیده انتقال سرخ در مشاهدات نجومی به صورت خطاهای پارالاکس،انحراف و حرکت خاص

تعریف انواع چارچوب های مبنا سماوی بین المللی و تفاوت بین آنها

بیان نحوه و الگوریتم های ایجاد چارچوب های مبنا زمنی بین المللی با استفاده از تکنیک های مختلف مشاهداتی، بیان مدل های موجود در الگوریتم، تغییر شکل زمین، تصحیحات اتمسفری مشاهداتف تصحیح جزر و مد صلب زمین، تصحیح موقعیت مرکز زمین، تصحیح مدل ژئوپتانسیلی، تصحیح اثر نسبیت انیشتین

بررسی انواع چارچوب های مبنا زمینی بین المللی موجود و بیان تفاوت بین آن ها

مقیاس زمان در ژئودزی

تعریف انواع زمان ها شامل زمان خورشیدی، نجومی، اتمی و دینامیکی، بیان زمان هماهنگ جهانی، زمان هماهنگ گرانیگاهی، زمان دینامیکی زمینی، تصحیحات موجود در هر یک از دستگاه های زمانی و تبدیل آن ها به یکدیگر

ترانسفورماسیون بین سیستم ها و چارچوب های مبنا

تعریف پارامترهای توجیه زمین،ترانسفورماسیون بین دو سیستم مبنای ژئوسنتریک و باریسنتریک

بیان ترانسفورماسیون بین دو چارچوب مبنا زمینی بین المللی و بررسی پارامترهای ترانسفورماسیون برای چارچوب های موجود

بیان ترانسفورماسیون بین چارچوب مبنا زمینی بین المللی و بررسی پارامترهای ترانسفورماسیون برای چارچوب های موجود

دوره های کاربردی GIS و RS

ارتومتریکانتشاراتآکادمیکانواع ژئودزیک هاانواع سیستم مبنا سیستم فضا-ثابتانواع سیستم مختصات های مرکز در زمیناویلریبردارهای سرعتبردارهای شتابپارامترهای توجیه زمینتئوری نسبیت انیشتینتئوری های انبساط فضاترانسفورماسیونترانسفورماسیون بین دو سیستم مبنای ژئوسنتریک و باریسنتریکترانسفورماسیون بین سیستم مختصاات اینرشیالترانسفورماسیون گالیلهترانسفورماسیون لورنتزتصحیح اثر نسبیت انیشتینتصحیح جزر و مد صلب زمینتصحیح مدل ژئوپتانسیلیتصحیح موقعیت مرکز زمینتصحیحات اتمسفری مشاهداتتعریف انحنای فضا در تعریف 4بعدی فضا-زمانتعریف بردارهای پایهتعریف ژئودزیتعریف سیستم مبناتعیین موقعیت در ژئودزیتغییر شکل زمینتغییر شکل زمین در ژئودزیتکنیک های اندازه گیری فضاییتنسور ثقل در فضای مینکوفسکیتنسور جاذبهتنسور متریکتنسور متریک در ژئودزیتوپوسنتریکچارچوب مبناچارچوب های مبنا در ژئودزیخطاهای پارالاکس سیستم مبنادوران اویلری در ژئودزیدوران کاردانو در ژئودزیدینامیکیزمین-ثابتژئودزیژئودزیک زمانژئودزیک مکانژئودزیک نورژئوسنتریکسعید جوی زادهسیستم ارتفاعیسیستم مبنای بین المللیسیستم مبنای سماوی بین المللیسیستم مختصات اینرشیالسیستم مختصات دوارسیستم مختصات زمینیسیستم مختصات مداریسیستم مختصات های سماویسیستم های مبنا در ژئودزیسیستم های مختصاتشتاب های کوریولیسضرایب لامهضرورت ژئودزیفاصله در ژئودزیفضای چهاربعدی در ژئودزیفضای مینکوفسکیفضای مینکوفسکی در ژئودزیگرانش اجرام سماویگرانش نیوتنیگریز از مرکزمبدا در ژئودزیمحورها در ژئودزیمدل های الگوریتممعرفی انواع سیستم مختصات منحنی الخطمقیاس زمان در ژئودزیموسسه چشم اندازهدف از آموزش ژئودزیویژگی های تعامد در ژئودزی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید