دوره آموزشی:

فتوگرامتری رقومی

Training course:

Digital Photogrammetry

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

هدف:هدف از این آموزش آشنایی دانشجویان با تئوری و کاربردهای فتوگرامتری رقومی می باشد.

سرفصل های این آموزش:

مقدمه

مروری بر فتوگرامتری تحلیلی و مدل های ریاضی آن

مفهوم ژنریک فتوگرامتری رقومی

ویژگی ها و خصوصیات تصاویر رقومی

تعریف تصویر رقومی

قدرت تفکیک فضایی، رادیومتریکی و اسپکترال

فرآیندها و وظایف اصلی فتوگرامتری رقومی و تعریف وظایف سطوح مختلف ایستگاه های فتوگرانتری رقومی

ارتباط فتوگرانتری رقومی با سایر علوم

مقدمه ای بر سیستم های تصویربرداری رقومی

آشنایی با اصول و کاربرد دوربین های Solid-State

آشنایی با اصول و مفاهیم اسکنرها و منابع ایجاد خطا

اصول و مفاهیم سامانه های فتوگرامتری رقومی

تاریخچه توسعه سامانه های فتوگرامتری رقومی و محیط فتوگرامتری رقومی

تاریخچه توسعه سامانه های فتوگرامتری رقومی

انواع سامانه های فتوگرامتری رقومی

اجزا اصلی سامانه های فتوگرامتری رقومی

توابع پایه سامانه های فتوگرامتری رقومی

توابع کاربردی سامانه های فتوگرامتری رقومی

مقایسه پلاترهای تحلیلی و سامانه های فتوگرامتری رقومی

اصول و مفاهیم پایه تناظر یابی تصاویر

مقدمه و تاریخچه تناظریابی

تعریف و دسته بندی

چالش های تناظریابی

انواع اعوجوجات هندسی

اعوجاجات رادیومتریکی

تناظریابی مبتنی بر ناحیه

معیارهای مختلف تناظریابی مبتنی بر ناحیه

معیارهای آماری

معیار ضریب همبستگی

معیار اطلاعات متقابل

استراتژی های تناظریابی ناحیه مبنا

شکل، ابعاد پنجره و وزن دهی آن

استفاده از قیود هندسی . محدودنمودن فضای جستجو

تناظر یابی به طریقه کمترین مربعات

 تناظریابی مبتنی بر عوارض

استخراج عوارض

عوارض نقطه ای

عوارض مستقل از مقیاس

عوارض مستقل از تغییر شکل آفاین

ایجاد توصیفگر

تناظریابی عوارض و حذف اشتباهات (بررسی سازگاری هندسی،  RANSAC ،تناظریابی گراف ها)

استفاده از عوارض خطی در تناظریابی

تناظریابی رابطه ای

مفاهیم ارتباطات

تابع ارزیابی

تناظریابی مبتنی بر عارضه از پیش تعریف شده

استراتژی تناظریابی

تشخیص تارگت

روش های مختلف تشخیص تارگت

کلیاتی در  رابطه با تناظریابی بین نقشه و تصویر نوری، تصاویر راداری و نوری، ابرنقاط و تصویر نوری

نرمالیزه نمودن تصاویر رقومی

استفاده از هندسه اپی پولار در نرمالیزه کردن

تبدیل تصاویر خام به نرمالیزه شده

معادلات شرط هم خطی

تبدیل پروژکتیو

کاربرد تصاویر نرمالیزه شده

توجیه داخلی اتوماتیک

تعیین توجیه داخلی

تبدیل از فضای پیکسل به فضای تصویر

پالایش تصویر

توجیه داخلی محاوره ای

توجیه داخلی کاملااتوماتیک

اهداف مهم در توجیه داخلی کاملا اتوماتیک

فرضیات

روش ها

توجیه نسبی اتوماتیک

مقایسه روش های قراردادی و اتوماتیک

مدل های ریاضی

توجیه نسبی محاوره ای

توجیه نسبی اتوماتیک با استفاده از نقاط متمایز

توجیه نسبی اتوماتیک با استفاده از پیکسل های لبه ای

توجیه نسبی اتوماتیک با استفاده از موجودیت های لبه

 محاسبه پارامترهای توجیه و سطح

برجسته بینی رقومی

روش های توجیه مطلق نیمه اتوماتیک

توجیه خارجی اتوماتیک

توجیه مستقیم و غیر مستقیم

توجیه خارجی اتوماتیک با استفاده از نقاط کنترل

تشخیص اتوماتیک تارگت ها

تشخیص اتوماتیک نقاط کنترل توپوگرافی

توجیه خارجی اتوماتیک با عوارض کنترل

توجیه خارجی اتوماتیک با استفاده از سطح کنترل و نقشه های موجود

مثلث بندی هوایی اتوماتیک

انتخاب و ترانسفر نقاط گرهی

تهیه اندکس عکسی به روش اتوماتیک

تناظریابی چندنقطه ای و چند تصویری در مثلث بندی هوایی

تولید DEM و ارتوفتو به صورت اتوماتیک

دوره های کاربردی GIS و RS

آشنایی با اسکنرهاآشنایی با اصول و کاربرد دوربین های Solid-Stateآموزش  فتوگرامتری رقومیابرنقاط و تصویر نوریاجزای سامانه های فتوگرامتری رقومیارتباط فتوگرامتری رقومی با سایر علومارتباطات در فتوگرامتری رقومیارتوفتو در فتوگرامتری رقومیاسپکترالاستخراج عوارض در فتوگرامتری رقومیاستراتژی تناظریابیاستراتژی های تناظریابیاصول و مفاهیم پایه تناظر یابی تصاویراعوجاجات رادیومتریکیانتخاب نقاط گرهی در فتوگرامتری رقومیانواع اعوجوجات هندسیانواع سامانه های فتوگرامتری رقومیایجاد خطای اسکنرهاایستگاه های فتوگرانتری رقومیبرجسته بینی رقومیپالایش تصویر فتوگرامتری رقومیتابع ارزیابی فتوگرامتری رقومیتارگتتاریخچه توسعه سامانه های فتوگرامتری رقومیتبدیل پروژکتیو در فتوگرامتری رقومیتشخیص تارگت در فتوگرامتری رقومیتصاویر راداری و نوریتعریف تصویر رقومیتعیین توجیه داخلی فتوگرامتری رقومیتناظریابیتناظریابی چندنقطه ایتناظریابی رابطه ای فتوگرامتری رقومیتناظریابی گراف هاتناظریابی ناحیهتوابع پایه سامانه های فتوگرامتری رقومیتوابع کاربردی سامانه های فتوگرامتری رقومیتوجیه داخلی اتوماتیک فتوگرامتری رقومیتوجیه نسبی اتوماتیکتوجیه نسبی محاوره ایتوصیفگر فتوگرامتری رقومیتولید DEMخصوصیات فتوگرامتری رقومیدسته بندی فتوگرامتری رقومیرادیومتریکیروش ها در فتوگرامتری رقومیروش های اتوماتیک فتوگرامتری رقومیروش های قراردادی فتوگرامتری رقومیسیستم های تصویربرداری رقومیعوارض خطی در تناظریابیعوارض مستقل از مقیاس در فتوگرامتری رقومیعوارض نقطه ای در فتوگرامتری رقومیفتوگرامتری تحلیلیفتوگرامتری رقومیفرآیندهای فتوگرامتری رقومیفرضیات فتوگرامتری رقومیفضای جستجو در فتوگرامتری رقومیقدرت تفکیک فضاییقیود هندسی در  فتوگرامتری رقومیکاربرد تصاویر نرمالیزه شدهکاربردهای فتوگرامتری رقومیمثلث بندی هواییمثلث بندی هوایی اتوماتیک فتوگرامتری رقومیمحیط فتوگرامتری رقومیمدل های ریاضی در  فتوگرامتری رقومیمدل های ریاضی فتوگرامتری رقومیمعادلات هم خطی فتوگرامتری رقومیمعیار اطلاعات متقابلمعیار ضریب همبستگیمعیارهای آماری فتوگرامتری رقومیمفهوم فتوگرامتری رقومیمقایسه پلاترهای تحلیلیمقدمات فتوگرامتری رقومیناحیه مبنا در فتوگرامتری رقومینرمالیزه نمودن تصاویر رقومینقاط کنترل توپوگرافی فتوگرامتری رقومیهدف از  فتوگرامتری رقومیوزن دهی در فتوگرامتری رقومیوظایف فتوگرامتری رقومیویژگی ها و خصوصیات تصاویر رقومی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید