دوره آموزشی: فتوگرامتری فضایی

دوره آموزشی:

فتوگرامتری فضایی

Training course:

Space Photogrammetry

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

فتوگرامتری، علم به دست آوردن اطلاعات در مورد محیط پیرامون، از طریق تصاویر، با تمرکز بر کاربردهایی مانند: نقشه برداری و اندازه گیری مسافت ها می باشد. در واقع علم فتوگرامتری، فراهم کردن یک ساز و کار خودکار برای این موارد است.

هدف: هدف از این آموزش آشنایی دانشجویان با مفاهیم و مدل های ریاضی به منظور استخراج اطلاعات موقعیتی از تصاویر ماهواره ای میباشد.

سرفصل ها: توجیه فتوگرامتری فضایی

مروری بر اطلاعات خام در فتوگرامتری و سنجش از دور

سنجنده های تصویر برداری

انواع مختلف سنجنده ها از نقطه نظر نحوه ثبت تصویر

انواع مختلف سنجنده ها از نقطه نظر هندسه تصویربردری

انواع مختلف سنجنده ها از نقطه نظر روند توسعه فناوری

سیستم های تصویربرداری فتوگرافیک

سیستم های تصویربرداری مکانیکی-نوری

مروری بر ماموریت های مهم فضایی از دیدگاه فتوگرامتری فضایی

سکوهای فضایی

سیستم های مختصات.C.l و C.T.

المان های کپلری و اغتشاشات مداری

انواع مختلف مدارها با تاکید بر ماموریت های فضایی سنجش از دوری

ارسال اطلاعات به ایستگاه های زمینی

مدل های ریاضی پارامتریک به منظور تصحیح هندسی تصاویر فضایی

فضای تصویر و پالایش آن با تاکید بر تصاویر فضایی

فضای تصویر و پالایش آن با تاکید بر تصاویر فضایی

توسعه مدل شرط هم خطی برای تصاویر با هندسه پویا

مدل مراکز تصاویر چندگانه

مدل پارامترهای اضافه

مدل پارامترهای مداری

حل مدل شرط هم خطی- ترفیع فضایی

حل مدل شرط هم خطی – ترفیع فضایی و تقاطع به صورت همزمان

بکارگیری مدل شرط هم خطی برای تصاویر خاص

هندسه ابی پولار در تصویر با هندسه با تاکید بر تصاویر اورتو از تصاویر با هندسه پویا با تاکید بر تصاویر پوش بروم

تولید DEM و image-Ortho از تصاویر پوش بروم در آزمایشگاه به صورت عملی

مدل های ریاضی دوبعدی مبتنی بر درون یابی

چند جمله ای دوبعدی فراگیر

جبران اثرات ارتفاعی در مدل های ریاضی دو بعدی

مدل های ریاضی منطقه ای و محلی

تبدیلات ریاضی پایه در فتوگرامتری فضایی

هندسه پرسپکتیو و تبدیل پرژکتیو

هندسه موازی و تبدیل آفاین

اصلاح و توسعه مدل آفاین سه بعدی

مدل های ریاضی سه بعدی جایگزین سنجنده

مدل درون یاب شبکه ای

چندجمله ای های سه بعدی

مدل توابع کسری

نرمال سازی و حل ضرائب

پایدارسازی

مدل توابع کسری مستقل و وابسته به زمین

بازسازی سه بعدی با مدل توابع کسری

مدل فراگیر هندسه تصویر

بهینه سازی و اصلاح مدل توابع کسری

مفاهیم و روش های بهینه سازی

بهینه سازی مکاشفه ای- الگوریتم ژنتیک

بهینه سازی ساختار توابع کسری با الگوریتم کسری

اصلاح و توسعه مدل توابع کسری به روش مستقیم وغیرمستقیم

دوره های کاربردی GIS و RS

image-Orthoآموزش GISاثرات ارتفاعیارسال اطلاعات به ایستگاه های زمینیمدل های ریاضی پارامتریکاغتشاشات مداریالگوریتم ژنتیکالمان های کپلریاندازه گیری مسافتانواع مدارهابازسازی سه بعدیبهینه سازی توابع کسریبهینه سازی ساختار توابع کسریبهینه سازی مکاشفه ایپارامترهای اضافهپارامترهای مداریپالایش تصویرپایدارسازیتبدیل آفاینتبدیل پرژکتیوترفیع فضاییتصاویر پوش برومتصاویر ماهواره ایتصحیح هندسی تصاویر فضاییتصویر برداریتوسعه مدل آفاین سه بعدیتوسعه مدل توابع کسریتولید DEMچند جمله ای دوبعدی فراگیرچندجمله ای سه بعدیدرون یابیدکتر سعید جوی زادهسکوهای فضاییسنجش از دورسنجندهسیستم های مختصات.C.l و C.T.علم فتوگرامتریفتوگرافیکفتوگرامتریفتوگرامتری فضاییفضای تصویرمدل توابع کسریمدل درون یاب شبکه ایمدل ریاضی دوبعدیمدل ریاضی منطقه ای و محلیمدل شرط هم خطیمدل های ریاضیمراکز تصاویر چندگانهمفاهیم بهینه سازیموسسه چشم اندازموسسه علمی تحقیقاتی چشم اندازنرمال سازینشر آکادمیکنقشه برداریهندسه ابی پولارهندسه پرسپکتیو

6 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید