دوره آموزشی: ویدئوگرامتری

Training course:

Videogrammetry

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

هدف:

هدف از این آموزش آشنایی دانشجویان با تئوری و کاربردهای ویدئوگرامتری و الگوریتم های مورد استفاده میباشد.

سرفصل دوره آموزشی:

تعریف ویدئو و ویدئوگرامتری

مزایای ویدئوگرامتری

ارتباط ویدئوگرامتری با سایر علوم

کاربردهای ویدئوگرامتری

کاربردهای ویدئوگرامتری در بازسازی، اندازه گیری، آنالیزحرکات و غیره

کاربردهای ویدئوگرامتری(صنعتی، ورزشی، نظارتی و غیره)

ویدئوگرامتری با تک دوربین و چند دوربین و مزایا ومعایب آنها

ویدئوگرامتری با مارکرها و بدون مارکرها

مارکرهای فعال

مارکرهای غیرفعال

مارکرهای فعال مدوله شده بر اساس زمان

مارکرهای غیرمحسوس نیمه غیرفعال

سیستم های بدون مارکر

شبکه و بلوک ویدئوگرامتری

مدل های ریاضی مورد استفاده در ویدئوگرامتری

مروری بر مدل های ریاضی

تخمین حرکت

روش های غیرمستقیم شامل تکنیک های عاضه مبنا همچون گوشه ها و تناظریابی آن ها در تصاویر متوالی ویدئویی

اصول اندازه گیری ها در ویدئوگرامتری

اخذ تصویر

دوربین و المان های آن

وسایل کالیبراسیون

تارگت ها

پیش پردازش ها

پردازش ها

ابزار ها و واسط کاربر

کالیبراسیون

آشکارسازی تارگت

اندازه گیری مختصات عکسی

تناظریابی

تعیین موقعیت سه بعدی و ایجاد ابرنقاط

ردیابی

پس پردازش ها

ارزیابی دقت و قابلیت اعتماد

معیارهای موثر روی دقت

تاثیر هندسه تصویربرداری روی دقت

بصری سازی

انواع روش های کالیبراسیون در ویدئوگرامتری

مقدمه و تعریف کالیبراسیون

کالیبراسیون آزمایشگاهی

کالیبراسیون با فریم مرجع

کالیبراسیون با ابرنقاط

سلف کالیبراسیون

کالیبراسیون سنجنده

آشنایی با فضاهای ویژگی

انواع فضاهای رنگ

انواع ویژگی های بافت

روش های استخراج ویژگی

استخراج ویژگی های نقطه ای

استخراج خطوط

استخراج ویژگی های حبابی

استخراج فریم های کلیدی

روش های استخراج فریم های کلیدی

آشکارسازی اشیا در تصاویر ویدئو

مقدمه ای بر آشکارسازی

روش های طبقه بندی تصاویر

روش های خوشه بندی تصاویر

روش های ناحیه بندی

 روش های جداسازی پس زمینه

روش های مدل مبنا

روش های ارزیابی آشکارسازی

ردیابی اشیا در تصاویر ویدئو

مقدمه ای بر اصول ومبانی ردیابی

کاربردهای ردیابی

روش های ردیابی

مبانی روش های ردیابی یک شی

مبانی روش های ردیابی چند شی

ردیابی از تک منظر و چند منظر

روش های ارزیابی ردیابی

مرتبط سازی

ایجاد موزاییک از تصاویر ویدئو

مرتبط سازی تصاویر ویدئو با زمین

ویدئوگرامتری، هدف از ویدئوگرامتری،کاربردهای ویدئوگرامتری، الگوریتم های ویدئوگرامتری، تعریف ویدئوگرامتری، دکتر سعید جوی زاده، انتشارات آکادمیک، موسسه چشم انداز،تعریف ویدئو ،مزایای ویدئوگرامتری،ارتباط ویدئوگرامتری با سایر علوم، کاربردهای ویدئوگرامتری،کاربردهای ویدئوگرامتری در بازسازی، کاربردهای ویدئوگرامتری در اندازه گیری، کاربردهای ویدئوگرامتری در آنالیزحرکات، ویدئوگرامتری در صنعت، ویدئوگرامتری در ورزش، ویدئوگرامتری در نظارت، ویدئوگرامتری با تک دوربین، کاربردهای ویدئوگرامتری در چند دوربین ، مزایای ویدئوگرامتری، معایب ویدئوگرامتری، ویدئوگرامتری با مارکرها، ویدئوگرامتری بدون مارکرها،مارکرهای فعال،مارکرهای غیرفعال، مارکرهای فعال مدوله شده بر اساس زمان، مارکرهای غیرمحسوس نیمه غیرفعال،سیستم های بدون مارکر،شبکه ویدئوگرامتری، بلوک ویدئوگرامتری،مدل های ریاضی در ویدئوگرامتری،تخمین حرکت در ویدئوگرامتری،روش های غیرمستقیم در ویدئوگرامتری، تکنیک های عاضه مبنا در ویدئوگرامتری، تناظریابی در ویدئوگرامتری، تصاویر متوالی ویدئویی،اصول اندازه گیری ها در ویدئوگرامتری،اخذ تصویر در ویدئوگرامتری، دوربین در ویدئوگرامتری، المان های دوربین در ویدئوگرامتری،وسایل کالیبراسیون در ویدئوگرامتری،تارگت ها در ویدئوگرامتری، پیش پردازش ها در ویدئوگرامتری، پردازش ها در ویدئوگرامتری، ابزارها در ویدئوگرامتری، واسط کاربر در ویدئوگرامتری، کالیبراسیون در ویدئوگرامتری،آشکارسازی تارگت،اندازه گیری مختصات عکسی در ویدئوگرامتری،تناظریابی در ویدئوگرامتری،تعیین موقعیت سه بعدی در ویدئوگرامتری، ایجاد ابرنقاط در ویدئوگرامتری،پس پردازش ها در ویدئوگرامتری، ارزیابی دقت در ویدئوگرامتری، قابلیت اعتماد در ویدئوگرامتری، معیارهای موثر در ویدئوگرامتری، دقت ویدئوگرامتری، هندسه تصویربرداری در ویدئوگرامتری،بصری سازی در ویدئوگرامتری روش های کالیبراسیون در ویدئوگرامتری، تعریف کالیبراسیون، کالیبراسیون آزمایشگاهی، کالیبراسیون با فریم مرجع، کالیبراسیون با ابرنقاط، سلف کالیبراسیون، کالیبراسیون سنجنده، فضاهای ویژگی در ویدئوگرامتری، فضاهای رنگ در ویدئوگرامتری، ویژگی های بافت در ویدئوگرامتری، استخراج ویژگی های نقطه ای در ویدئوگرامتری، استخراج خطوط در ویدئوگرامتری،استخراج ویژگی های حبابی در ویدئوگرامتری،استخراج فریم های کلیدی در ویدئوگرامتری،روش های استخراج فریم های کلیدی در ویدئوگرامتری،آشکارسازی اشیا در ویدئوگرامتری،آشکارسازی در ویدئوگرامتری،طبقه بندی تصاویر در ویدئوگرامتری،خوشه بندی تصاویر در ویدئوگرامتری،ناحیه بندی در ویدئوگرامتری،جداسازی پس زمینه در ویدئوگرامتری،مدل مبنا در ویدئوگرامتری،ارزیابی آشکارسازی در ویدئوگرامتری،ردیابی اشیا در تصاویر ویدئو،مبانی ردیابی در ویدئوگرامتری،کاربردهای ردیابی در ویدئوگرامتری،ردیابی در ویدئوگرامتری،ردیابی یک شی در ویدئوگرامتری،ردیابی چند شی،ردیابی تک منظر و چند منظر،ارزیابی ردیابی،مرتبط سازی در ویدئوگرامتری، ایجاد موزاییک از تصاویر ویدئو،مرتبط سازی تصاویر ویدئو با زمین،

دوره های کاربردی GIS و RS

آشکارسازی اشیا در ویدئوگرامتریآشکارسازی تارگتآشکارسازی در ویدئوگرامتریابزارها در ویدئوگرامتریاخذ تصویر در ویدئوگرامتریارتباط ویدئوگرامتری با سایر علومارزیابی آشکارسازی در ویدئوگرامتریارزیابی دقت در ویدئوگرامتریارزیابی ردیابیاستخراج خطوط در ویدئوگرامتریاستخراج فریم های کلیدی در ویدئوگرامتریاستخراج ویژگی های حبابی در ویدئوگرامتریاستخراج ویژگی های نقطه ای در ویدئوگرامتریاصول اندازه گیری ها در ویدئوگرامتریالگوریتم های ویدئوگرامتریالمان های دوربین در ویدئوگرامتریانتشارات آکادمیکاندازه گیری مختصات عکسی در ویدئوگرامتریایجاد ابرنقاط در ویدئوگرامتریایجاد موزاییک از تصاویر ویدئوبصری سازی در ویدئوگرامتری روش های کالیبراسیون در ویدئوگرامتریبلوک ویدئوگرامتریپردازش ها در ویدئوگرامتریپس پردازش ها در ویدئوگرامتریپیش پردازش ها در ویدئوگرامتریتارگت ها در ویدئوگرامتریتخمین حرکت در ویدئوگرامتریتصاویر متوالی ویدئوییتعریف کالیبراسیونتعریف ویدئوتعریف ویدئوگرامتریتعیین موقعیت سه بعدی در ویدئوگرامتریتکنیک های عاضه مبنا در ویدئوگرامتریتناظریابی در ویدئوگرامتریجداسازی پس زمینه در ویدئوگرامتریخوشه بندی تصاویر در ویدئوگرامتریدقت ویدئوگرامتریدکتر سعید جوی زادهدوربین در ویدئوگرامتریردیابی اشیا در تصاویر ویدئوردیابی تک منظر و چند منظرردیابی چند شیردیابی در ویدئوگرامتریردیابی یک شی در ویدئوگرامتریروش های استخراج فریم های کلیدی در ویدئوگرامتریروش های غیرمستقیم در ویدئوگرامتریسلف کالیبراسیونسیستم های بدون مارکرشبکه ویدئوگرامتریطبقه بندی تصاویر در ویدئوگرامتریفضاهای رنگ در ویدئوگرامتریفضاهای ویژگی در ویدئوگرامتریقابلیت اعتماد در ویدئوگرامتریکاربردهای ردیابی در ویدئوگرامتریکاربردهای ویدئوگرامتریکاربردهای ویدئوگرامتری در آنالیزحرکاتکاربردهای ویدئوگرامتری در اندازه گیریکاربردهای ویدئوگرامتری در بازسازیکاربردهای ویدئوگرامتری در چند دوربینکالیبراسیون آزمایشگاهیکالیبراسیون با ابرنقاطکالیبراسیون با فریم مرجعکالیبراسیون در ویدئوگرامتریکالیبراسیون سنجندهمارکرهای غیرفعالمارکرهای غیرمحسوس نیمه غیرفعالمارکرهای فعالمارکرهای فعال مدوله شده بر اساس زمانمبانی ردیابی در ویدئوگرامتریمدل مبنا در ویدئوگرامتریمدل های ریاضی در ویدئوگرامتریمرتبط سازی تصاویر ویدئو با زمینمرتبط سازی در ویدئوگرامتریمزایای ویدئوگرامتریمعایب ویدئوگرامتریمعیارهای موثر در ویدئوگرامتریموسسه چشم اندازناحیه بندی در ویدئوگرامتریهدف از ویدئوگرامتریهندسه تصویربرداری در ویدئوگرامتریواسط کاربر در ویدئوگرامتریوسایل کالیبراسیون در ویدئوگرامتریویدئوگرامتریویدئوگرامتری با تک دوربینویدئوگرامتری با مارکرهاویدئوگرامتری بدون مارکرهاویدئوگرامتری در صنعتویدئوگرامتری در نظارتویدئوگرامتری در ورزشویژگی های بافت در ویدئوگرامتری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید