دوره آموزشی: پردازش و مدلسازی ابر نقاط سه بعدی


دوره آموزشی:

پردازش و مدلسازی ابر نقاط سه بعدی

Training course:

3D Point Cloude Processing and Modeling

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

هدف: هدف از این آموزش آشنایی دانشجویان با تئوری و مبانی پردازش ابرنقاط و چگونگی استخراج اشیا و مدلسازی از ابرنقاط میباشد.

سرفصل دوره آموزشی:

مقدمه ای بر پردازش ابرنقاط

ضرورت پردازش ابرنقاط

کلیات پردازش ابرنقاط

معرفیPCL  و آشنایی با برنامه نویسی پردازش ابرنقاط

کاربردها

نمونه برداری و انتخاب نقاط کلیدی

Sampling

Subsampling

Resampling

فشرده سازی و وافشاری

بازنمونه گیری(Resampling)

فیلترینگ

تهیه Look Up Table

کمی سازی برداری

تولید دفترچه کد(Codebook)

ذخیره سازی سلسله مراتبی(Hierarchy)

وافشاری(Decompression)

تشخیص اشیا

استخراج عوارض

توصیف ابر نقطه

تناظریابی

هم مرجع سازی

الگوریتم ICP(iterative Closet Point)

تولید مدل رقومی سطح از ابرنقاط

انواع مدل سه بعدی

مدلسازی در داخل ابرنقطه

تولید پلات دوبعدی

تولید پلات سه بعدی

روش های تولید mesh

بازسازی سه بعدی اتوماتیک

تولید بافت روی مدل سه بعدی (Visualization)

نمایش ابرنقطه به فرم تصویر عمق

رندرینگ سه بعدی

تلفیق ابرنقطه و تصویر

ایجاد بافت

مدلسازی سه بعدی ساختمان ها

روند اتوماتیک تشخیص عوارض ساختمان(در، پنجره، سقف، کف و طبقات،دیوار)

نرم افزارهای پردازش ابرنقطه (Cyclone, Geomagic)

دوره های کاربردی GIS و RS

Look Up Table در ابرنقاطResamplingSamplingSubsamplingابرنقطه به فرم تصویرعمقاستخراج عوارض در ابرنقاطالگوریتم در ابرنقاطانواع مدل سه بعدی در ابرنقاطایجاد بافت ابرنقاطبازسازی سه بعدی اتوماتیکبازنمونه گیری(Resampling)برنامه نویسی پردازش ابرنقاطپردازش ابرنقاطتشخیص اشیا در ابرنقاطتلفیق ابرنقطه و تصویرتناظریابی در ابرنقاطتوصیف ابر نقطه در ابرنقاطتولید بافت مدل سه بعدیتولید پلات دوبعدیتولید پلات سه بعدیتولید دفترچه کد ابرنقاطذخیره سازی سلسله مراتبی ابرنقاطرندرینگ سه بعدی ابرنقاطروش های تولید meshروند اتوماتیک تشخیص عوارض ساختمان در ابرنقاطضرورت پردازش ابرنقاطفشرده سازی و وافشاریفیلترینگ ابرنقاطکاربردهای پردازش ابرنقاطکمی سازی برداری ابرنقاطمدل رقومی از ابرنقاطمدلسازی داخل ابرنقطهمدلسازی سه بعدی ساختمان ها در ابرنقاطمعرفیPCLنرم افزارهای پردازش ابرنقطهنمونه برداری از ابرنقاطهم مرجع سازی در ابرنقاطوافشاری در ابرنقاط

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید