دوره آموزشی کاربرد زبان برنامه نویسی IDL در نرم افزارENVI
مدرس:
دکتر سعید جو ی زاده

با استفاده از این دوره آموزشی کاربر میتواند با کاربردهای مقدماتی زبان برنامه نویسی IDL در نرم افزار ENVI آشنایی پیدا نماید. از جمله عناوین تدریس شده در این محصول آموزشی عبارت اند از:
– چگونی فراخوانی توایع نرم افزار ENVI
– چگونگی باز کردن تصاویر ماهواره ای در محیط IDL
– چگونگی نمایش داده های ورودی در نرم افزار ENVI با استفاده از روش کد نویسی
– چگونگی میدیریت صفحه نمایش داده¬ها
– چگونگی انجام پردازش¬های سلسله مراتبی پشت سرهم
– چگونگی کار با پرتال ها و نمایش گرافیکی لایه¬ها
– مجموعه دستورات کاربردی کار با داده¬های رستری
– مشاهده خصوصیات داده های ورودی
– ایجاد برش مکانی و طیفی از تصاویر ماهواره¬ای
– روش ذخیره سازی داده های پردازش شده گوناگون
– آشنایی با روش¬های تعیین حدآستانه به منظور تولید تصاویر باینری
– آشنایی با روش¬های ماسک کردن تصاویر ماهواره¬ای
– آشنایی با روش بسط تصاویر با استفاده از روش equalization
– آشنایی با روش بسط تصویر با استفاده از روش gaussian
– آشنایی با روش کلیپ کردن تصاویر ماهواره¬ای
– آشنایی با روش بسط خطی تصاویر ماهواره¬ای
– آشنایی با روش بسط لگاریتمی تصاویر ماهواره¬ای
– آشنایی با روش¬های کلیپ کردن تصاویر با استفاده از تعیین حدآستانه¬ها
– آشنایی با دستورات Metaspatial and Metaspectral Raster
– آشنایی با روش¬های موزاییک کردن تصاویر ماهواره¬ای
– آشنایی با روش¬ تلفیق تصاویر ماهواره¬ای
– آشنایی با روش تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره¬ای با استفاده از روش QUAC
– آشنایی با روش¬های تبدیل مختصاتی تصاویر ماهواره¬ای
– آشنایی با روش برش تصویر با استفاده از داده وکتوری
– آشنایی با روش پیاده سازی شاخص¬های طیفی
– آشنایی با روش¬های طبقه¬بندس تصاویر بر اساس Raster Color Slice

دوره های کاربردی GIS و RS

ENVIIDLآشنایی با دستورات Metaspatial and Metaspectral Rasterآشنایی با روش برش تصویر با استفاده از داده وکتوریآشنایی با روش بسط تصاویر با استفاده از روش equalizationآشنایی با روش بسط تصویر با استفاده از روش gaussianآشنایی با روش بسط خطی تصاویر ماهواره¬ایآشنایی با روش بسط لگاریتمی تصاویر ماهواره¬ایآشنایی با روش پیاده سازی شاخص¬های طیفیآشنایی با روش تصحیح اتمسفری تصاویر ماهواره¬ای با استفاده از روش QUACآشنایی با روش کلیپ کردن تصاویر ماهواره¬ایآشنایی با روش¬ تلفیق تصاویر ماهواره¬ایآشنایی با روش¬های تبدیل مختصاتی تصاویر ماهواره¬ایآشنایی با روش¬های تعیین حدآستانه به منظور تولید تصاویر باینریآشنایی با روش¬های طبقه¬بندس تصاویر بر اساس Raster Color Sliceآشنایی با روش¬های کلیپ کردن تصاویر با استفاده از تعیین حدآستانه¬هاآشنایی با روش¬های ماسک کردن تصاویر ماهواره¬ایآشنایی با روش¬های موزاییک کردن تصاویر ماهواره¬ایانجام پردازش¬های سلسله مراتبی پشت سرهمایجاد برش مکانی و طیفی از تصاویر ماهواره¬ایباز کردن تصاویر ماهواره ای در محیط IDLخصوصیات داده های ورودیدستورات کاربردی کار با داده¬های رستریدکتر سعید جو ی زادهروش ذخیره سازی داده های پردازش شده گوناگونزبان برنامه نویسیفراخوانی توایع نرم افزار ENVIکار با پرتال ها و نمایش گرافیکی لایه¬هامیدیریت صفحه نمایش داده¬هانرم افزارنمایش داده های ورودی در نرم افزار ENVI با استفاده از روش کد نویسی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید