زون­ بندي منطقه حفاظت شده “گنو” با استفاده از GIS

زون­ بندي منطقه حفاظت شده "گنو" با استفاده از GIS

زون­ بندي منطقه حفاظت شده "گنو" با استفاده از GIS


کوهستان گنو، يکی از جالب ترين نمونه‌های معرف رشته کوه های زاگرس به شمار می‌آيد، اين کوهستان که در جنوب ‌شرق رشته کوه زاگرس واقع شده از سويی، با اثر تعديل کننده خود در برخورد با دشت های گرم جنوب و از سويی ديگر با موقعيت استثنايی گذرگاهی خود که در مرز تحول دو منطقه رويشی ايرانی ـ تورانی و خليج ـ سودانی قرار دارد، مجموعه‌ای از کارکردهای اکولوژيک و ارزشهای بی‌نظير اکوسيستم‌های کوهستانی را به نمايش مي‌گذارد.نظر به اينکه مديريت اين منطقه در حال حاضر به روش های کاملاً سنتی انجام مي‌گيرد و بدين سان هر روز در حال تخريب بيشتر قرار دارد، تهيه «طرح جامع مديريت» منطقه ياد شده، الزامی به نظر ميرسد. در نتيجه اين تحقيق، زون بندی منطقه که در واقع پيش زمينه ارائه طرح جامع آن است مد نظر قرار گرفته است.براساس يافته های تحقيق،در منطقه مطالعاتی، 6 زون شناسايی شدند که زون­های حفاظتی وتفرجی به ترتيب با 54 و41 در صد، بيشترين مساحت از منطقه را به خود اختصاص داده اند.اين مطلب بيانگر توانايی منطقه در احرازعنوان «پارک» ملی است.
واژگان کلیدی
منطقه بندی، منطقه حفاظت شده گنو، پارك ملی، مدل، GIS، RS، اكوسيستم­ هاي كوهستانی.
برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=29433

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید