ساختار دهي آني داده هاي مكاني ورودي GIS با تاكيد بر عارضه راه

ساختار دهي آني داده هاي مكاني ورودي GIS با تاكيد بر عارضه راه

ساختار دهي آني داده هاي مكاني ورودي GIS با تاكيد بر عارضه راه


روش مرسوم توليد داده هاي مكاني ورودي GIS با استفاده از فتوگرامتري آماده سازي آنها پس از رقومي سازي عوارض است (Off-line approach) كه بسيار وقت گير و هزينه بر است و به دليل در نظر نگرفتن مدل سه بعدي فتوگرامتري سبب كاهش اعتماد پذيري داده ها مي گردد. براي رفع اين نقايص مي توان ويرايش و ساختاردهي داده ها را همزمان با رقومي سازي انجام داد .(On-line approach) با توجه به توان مندي هاي ويرايشي محيط هاي CAD و قابليت هاي مدل سازي ساختارهاي شي گرا، روش فوق مي تواند با تلفيق مستقيم سيستم هاي فتوگرامتري و CAD به كمك يك رابط شي گرا اجراشود؛ به گونه اي كه ساختاردهي داده هاي مكاني از طريق سيستم رابط با كنترل روابط منطقي بين عوارض در حين رقومي سازي انجام گيرد. براي طراحي و پياده سازي سيستم OCBPS2 با تلفيق سيستم هاي PhotoMod و MicroStation به كمك يك رابط شي گرا انجام گرفت. اين سيستم ويرايش و ساختاردهي آني داده هاي مكاني عوارض كلاس راه را با كنترل روابط منطقي اين عوارض با يكديگر و با ساير عوارض انجام مي دهد. تست موفقيت آميز آن بيان گر كم نقص بودن روش on-line نسبت به روش مرسوم مي باشد. علاوه بر اين روش فوق ويرايش خطاهاي مرتبط با ماهيت عوارض را ممكن مي كند.
واژگان کلیدی
روابط منطقی، سیستم شی گرا، فتوگرامتری، ساختاردهی داده های مکانی، CAD، عارضه راه، GIS
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=125433

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید