سنجش توسعه نيافتگي صنعتي شهرستان آباده با استفاده از GIS

سنجش توسعه نيافتگي صنعتي شهرستان آباده با استفاده از GIS

سنجش توسعه نيافتگي صنعتي شهرستان آباده با استفاده از GIS


امروزه با به کارگيري ابزارهاي تحليلي GIS مي توان وضعيت موجود را مورد تحليل قرار داده و با اولويت دهي به امر توسعه منطقه اي، بهينه ترين مکان ها را شناسايي نمود. بخش صنعت شهرستان آباده به علت کمبود سرمايه براي سرمايه گذاري صنعتي در سطح شهرستان، نبود سرمايه گذار و توجه نکردن مسوولين به فرصتها و پتانسيلهاي شهرستان براي سرمايه گذاري و در نتيجه تاخير در سرمايه گذاري صنعتي، دچار توسعه نيافتگي است. در مقاله حاضر سعي بر اين است تا با بهره گيري از سيسنم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و مدلهاي رگرسيوني و ميانگين وزني و مرکز ميانه، ضمن سنجش توسعه نيافتگي صنعتي شهرستان آباده، راهکارهايي در جهت توسعه صنعتي ارایه گردد و مکان بهينه را جهت احداث واحدهاي صنعتي شهرستان شناسايي شود تا از اين طريق گامي به سوي توسعه يافتگي اين شهرستان به ويژه در بخش صنعت برداشته شود.
نتايج پژوهش حاضر نشان دهنده عدم پراکنش جغرافيايي مراکز صنعتي در سطح شهرستان آباده است. که در کل مقاله به آن پرداخته مي شود.
واژگان کلیدی
شهرستان اباده، توسعه نیافتگی، توسعه صنعتی، پراکنش جغرافیایی، الگوی خطی، GIS
برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=125491

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید