فراهم سازي امکان استفاده از GIS در تصميم گيريهاي مديريتي بخش بهداشت و درمان

فراهم سازي امکان استفاده از GIS در تصميم گيريهاي مديريتي بخش بهداشت و درمان

فراهم سازي امکان استفاده از GIS در تصميم گيريهاي مديريتي بخش بهداشت و درمان


مقدمه و هدف: اطلاع رساني و تاثير عمده آن در تقويت و تحکيم فرآيند تصميم گيري مديريتي منجر به بالاترين کارايي از يک سيستم مي گردد. بنابراين چنانچه اطلاعات با سرعت لازم و بنحو شايسته اي در اختيار مديران قرار گيرد، آنان را در تصميم گيريهاي صحيح و مناسب ياري مي دهد. عدم حصول اين شرايط مشکلات جبران ناپذيري بخصوص در بخش بهداشت و درمان بوجود مي آورد. سيستم GIS اين امکان را بوجود مي آورد که اطلاعات مورد نياز سريعتر، دقيق تر، به هنگام و با امکانات بيشتر به دست کاربران برسد تا از آن در برنامه ريزي ها استفاده نمايند. هدف از اجراي اين پروژه ايجاد سيستم GIS و نشان دادن مزاياي آن نسبت به سيستمهاي ديگر اطلاعاتي از جمله سيستم هاي اطلاعات مديريت (MIS) در عمل و تاييد و تعيين خصوصيات کاربردي برتر آن بوده است.
روش کار: پس از بررسيهاي لازم و تشکيل جلسات کارشناسي، سه شهرستان (فارسان از استان چهارمحال و بختياري، دشتي از استان بوشهر و بم از استان کرمان) که داراي تنوع اقليمي و بيماريهاي مرتبط با محيط مي باشند، براي اجراي پروژه انتخاب شدند. اجراي اين پروژه از طريق عقد با بخش خصوصي و با همکاري شبکه بهداشت شهرستانهاي فوق زير نظر دفتر توسعه و هماهنگي نظام آماري انجام شد.
يافته ها: در اجراي يک پروژه بر مبناي اطلاعات توصيفي شبکه بهداشت و درمان و نيازسنجي، مدل داده طراحي و در قالب يک بانک اطلاعات جغرافيايي (مکاني) پياده سازي گرديد. بطور مثال تسهيلات بهداشتي و درماني به همراه اطلاعات توصيفي آنها بر روي نقشه جغرافيايي شهرستان و در مکانهاي مربوطه تعيين و مشخص گرديد بطوريکه لايه هاي اطلاعاتي مختلف مراکز بهداشتي بصورت ديناميک و همزمان قابل رويت مي باشد همچنين ميتوان موارد بروز بيماريهاي مهم در حال مراقبت نظير سل، مالاريا، تالاسمي، وبا و غيره را در مکانهاي وقوع و روي نقشه معين و نسبت به پيشگيري و کنترل آنها با اطلاعات جامع و سريعتر اقدام نمود.
بحث و نتيجه گيري: سيستم در نهايت پاسخگوي بسياري از نيازهاي اطلاعاتي نظام سلامت مي باشد و امکان توسعه و بهبود آن از بسياري لحاظ وجود دارد.
واژگان کلیدی
GIS، بیماری ها، مدیران، شیوع، بهداشتی، نقشه، خانه بهداشت، روستا، اطلاعات توصیفی، اطلاعات جغرافیایی، اطلاعات مکانی
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=126888

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید