فرایند برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه زمینه های دیگر برنامه ریزی از درک پدیده های برنامه ریزی (تعریف مساله یا مشکل) شروع و پس از تدوین اهداف و تعیین اولویتها به تولید راهبردها و ارزیابی و اجرا منجر می شود و این روند به صورت ممتد و دورانی ادامه می یابد.
فرایند برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به صورت ساده می توان متشکل از سه مرحله دانست.
1-ساخت وضع موجود 2- تعیین اهداف 3- روش کار طبق فرایند فوق برنامه ریزی کاربری اراضی شهری تعریف مساله در برگرفته عنوان روش و جز مساله، تعیین اهداف ابعاد، زمینه ها و تجربه ها و تجزیه و تحلیل ساختار آن است.
گام دوم: تعیین اهداف و مقاصد اهداف و مقاصد در برنامه ریزی کاربری اراضی ارتباط نزدیکی با تعریف مساله دارد شامل محدوده کلی مساله و به طور کلی مقاصد و نتایجی است که راه حل ها در صدد دستیابی به آنها هستند و تا حد امکان باید به صورت کمی بیان شوند تا سطوح نسبی دستیابی به آنها ممکن و قابل مقایسه باشد.
گام سوم: تعیین رهنمودهای کلی در جهت اراته راه حلها برای تصمیمات برنامه ریزی و اجرایی
گام چهارم: ارزیابی طرح و انتخاب
گام پنجم: اجرا و کنترل پیشرفت کار
فرایند طراحی کاربری اراضی در برنامه ریزی فضایی شهر به 6 مرحله نیمه مستقل و متوالی تقسیم است و در یک مرحله جداگانه (مرحله هفتم) که به نام مرحله طراحی یا طراحی مجدد است: نتایج شش مرحله قبلی تحلیل می شود. در مرحله اول این فرایند تقاضاهای آتی برای مکان (محل و موقعیت مناسب) و فضا (فضا و مساحت مناسب) را ارائه می دهند که با عنوان نیازهای کمانی فضایی مطرح است.
بطور خلاصه این هفت مرحله عبارتند از:
مرحله اول: فرمول بندی نیازهای مکانی
مرحله دوم: نیازهای فضایی
مرحله سوم: تحلیل تناسب اراضی
مرحله چهارم: برنامه مقدماتی آزمایشی الگوهای تویعه افق بسیار دور
مرحله پنجم: تعیین ظرفیت تصرف
مرحله ششم: الگوهای آزمایشی برای طرح کاربرد اراضی، موازنه عرضه و تقاضای کاربریهای اصلی در افق 25-20 ساله
مرحله هفتم: طرح برنامه کاربری اراضی- ترکیب دوباره گامهای قبلی و تطبیق نمودن طرح با دیگر مراحل برنامه ریزی
مرحله سوم این فرایند تحلیل تناسب اراضی است که همه شامل نقشه های مناسب اراضی است که براساس شرایط محیطی، عوارض زمین، مراکز فعالیت، سیستمهای زیر ساختی و نواحی خدماتی آنها تولید می گردد. که مربوط به خصوصیات وضع موجود و ضوابط موجود مکانی کاربری زمین می باشد.

6 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید