كاربرد مدلي تلفيقي GIS و تحليل هيدروليكي در محاسبه نشت شبكه هاي توزيع آب شهري

كاربرد مدلي تلفيقي GIS و تحليل هيدروليكي در محاسبه نشت شبكه هاي توزيع آب شهري

كاربرد مدلي تلفيقي GIS و تحليل هيدروليكي در محاسبه نشت شبكه هاي توزيع آب شهري


تعيين ميزان و محل نشت در شبکه هاي توزيع آب شهري از موضوعات اساسي در مديريت بهينه اين شبکه ها محسوب مي گردد. از آنجا که پارامترهاي موثر بر نشت شبکه عمدتا پارامترهاي هيدروليکي از جمله فشار بوده که از طريق نرم افزارهاي تحليل هيدروليکي محاسبه مي شوند و از طرفي اطلاعات هيدروليکي فوق به عنوان اطلاعات توصيفي مي توانند در يک سيستم اطلاعات مکاني (GIS) مورد تجزيه و تحليلهاي مکان مرجع قرار گيرند، موضوع تلفيق هيدروليکي و GIS به منظور بررسي ميزان نشت شبکه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مقاله روشي ارایه شده است که داده هاي مکاني شبکه هاي توزيع آب شهري با استفاده از نرم افزارهاي Auto CAD و Arc/Info تهيه و آماده سازي شده و سپس داده هاي توصيفي از طريق نرم افزار ArcView به مدل GIS اضافه مي گردند. با تلفيق دو نرم افزار ArcView و EPANET، اطلاعات توصيفي مربوط به وضعيت شبکه در هر يک از حالات بهره برداري بوسيله مدل تحليل هيدروليکي از محيط GIS خوانده شده و پس از شبيه سازي شبکه با نرم افزار EPANET، نتايج تحليل مجددا در محيط GIS قابل مشاهده و تجزيه و تحليل خواهد بود. با استفاده از مفهوم منافذ نشت با مقاطع ثابت و متغير نشت (FAVAD)، رابطه نشت – فشار و کاربرد مدل تلفيقي فوق، ميزان نشت در يک منطقه نمونه محاسبه گرديده است، بر اساس نتايج اين محاسبات تعيين مسيرهاي نشت يابي با اولويت هاي مختلف امکان پذير مي گردد.
واژگان کلیدی
GIS، مدل تحلیل هیدرولیکی، شبکه های توزیع اب شهری، نشت
برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=20377

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید