كاربرد GIS در بيلان منابع آب زيرزميني دشت تالش

كاربرد GIS در بيلان منابع آب زيرزميني دشت تالش


بهره برداري از منابع آب اعم از سطحي و زيرزميني مستلزم شناخت رفتار و مقدار هر كدام از منابع است تا با استفاد بهينه از اين منابع، حداقل خسارت به محيط زيست و مخازن اين آب ها وارد گردد. در حال حاضر تعداد زيادي از دشت هاي كشورمان، دشت ممنوعه اعلام شده و برداشت بيشتر از سفره هاي آب زيرزميني امكان پذير نمي باشد و بعضي سفره ها نيز در حال تخريب و نابودي است. رفع اين معضلات، مستلزم تهيه بيلان منابع آب است تا با شناخت كمي آب بتوان در جهت توسعه پايدار، برنامه ريزي نمود. محاسبه عوامل بيلان نيازمند آمار و اطلاعات هواشناسي، هيدرولوژي و هيدروژئولوژي است كه پس از تجزيه و تحليل، نقشه ها و اطلاعات مکاني موردنياز به دست مي آيد. در اين تحقيق بيلان هيدرولوژيكي محاسبه و سپس بيلان آب زيرزميني به دليل تنوع و كاربرد بيشتر آن در كارهاي اجرايي، در سيستم اطلاعات جغرافيايي تهيه گرديده است. در انتها نتايج محاسبات عوامل مختلف بيلان در سيستم اطلاعات جغرافيايي ارايه شده است. با استفاده از نقشه بيلان تهيه شده در محيط GIS، نقاط بحراني برداشت بي رويه از آب زيرزميني مشخص شد. از اين رو مي توان از وارد آمدن خسارت به سفره هاي آب زيرزميني جلوگيري نمود. همچنين دبي مجاز بهره برداري از سفره در هر نقطه از دشت و فاصله چاه هاي جديد از منابع موجود محاسبه و ارايه گرديد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که بيشتر مناطق دشت تالش فاقد محدوديت برداشت بوده و توسعه بهره برداري در آن توصيه مي گردد. لازم به ذكر است كه به دليل مجاورت دشت فوق با درياي خزر محدوديت برداشت به دليل نفوذ آب شور دريا در بعضي نقاط وجود دارد.
واژگان کلیدی
سیستم اطلاعات جغرافیایی، بیلان، منابع اب زیرزمینی، دشت تالش، اطلاعات مکانی
برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=128785

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید