كاربرد GIS و نقشه هاي هم تراز آلودگي ناشي از گرد و غبار در محيط كار با هدف ارزيابي مواجهات استنشاقي


مواجهه گرد و غبار در هواي تنفسي، از جمله عوامل زيان آور شايع محيطي در كارگاه ها بوده كه مي تواند تاثيرات مخربي بر سلامت داشته باشد. در اين مطالعه، مواجهه كارگران با ذرات در هواي استنشاقي با شيوه هاي مرسوم و همچنين GIS مورد بررسي قرار گرفته است.
پژوهش به صورت مقطعي-تحليلي، انجام و حجم نمونه از طريق گروه هاي مواجهه همگن (SEG) تعيين و ارزيابي مواجهه محيطي و فردي بر اساس روش هاي استاندارد و شيوه نمونه برداري فردي و محيطي انجام گرديد. داده هاي به دست آمده با استفاده از نرم افزار GIS براي تعيين نقشه هاي توزيع بررسي گرديد.
ميانگين غلظت مواجهه با گرد و غبار براي هر فرد در گروه هاي مواجهه همسان 8.61 mg/m3 ارزيابي شد. بالاترين سطح مواجهه فردي در اپراتور پودرساز با مقدار 21.13 mg/m3 و كمترين در اپراتور مفتول ريز با مقدار 1.97mg/m3 برآورد گرديد. حداقل غلظت محيطي در سالن برش (0.05mg/m3) و حداكثر مقدار آن در سالن پودر (22mg/m3) برآورد گرديد. نتايج حاصل از ارزيابي با معيارهاي AIHA در تمام روش ها نشان داد كه سالن هاي پودر سازي، مواد سازي و بسته بندي بالاترين غلظت و سالن برش پايين ترين غلظت گرد و غبار را دارد. مقايسه با روش GIS نشان داد كه در شيوه مذكور، تعداد افراد بيشتري در ناحيه خطر دسته بندي مي گردند.
استفاده از شيوه SEG مي تواند در ارزيابي مواجهه تنفسي در صنايع با تعداد نفرات بالا مورد استفاده قرار گيرد. GIS در غربالگري آلودگي هواي محيط كار از طريق ارائه مجموعه خدمات از جمله امكان گروه بندي به نواحي مختلف، ايجاد گزارش بر اساس نقشه نقش مهمي ايفا مي نمايد.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=288633

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

تمام دوره ها – دوره های آموزشی GIS ، RS ، آمار فضایی ، برنامه نویسی و علمی پژوهشی

 

 

8 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید