دیگر منبع عمده تعیین هدف برای مدیریت شهری، طرحهای توسعه شهری است كه به شرح زير مي باشد:
2-7-1- طرح هادی شهری
بیشتر برای شهرهای کوچک و بویژه شهرداریهایی که کمتر از 5000 نفر جمعیت دارند طرح هادی در حقیقت تعیین کننده اصول کلی توسعه شهرهاست در این طرح بیشتر هدایت توسعه شهرها مورد توجه قرار می گیرد. در آنچه که معمولا در یک طرح جامع شهری بایستی مورد مطالعه عمیق قرار گیرد در طرح هادی به صورت کلی مطرح می گردد. از طرح هادی مي توان به عنوان برنامه راهنمای توسعه نیز نام برد.
2-7-2- طرح جامع شهر
طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی که در آن استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی، تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لامز برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آن تعیین میشود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نمادهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد. طرح جامع شهر، برحسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود. (حجتی اشرفی، نشر گنج دانش)
2-7-3- طرح تفصیلی
طرح تفضیلی در حقیقت تنظیم برنامه های مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محلات شهری و طراحی آنهاست.
طرح تفضیلی عبارت است از طرحی که براساس معیارها و ضوابط کلی و طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها، وضع دقیق و تفضیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم ساختمانی در واحدهای شهری، اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی، نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی، تهیه و تنظیم می گردد.
در واقع محتوای طرح تفضیلی عبارت است از نقشه های کاربری اراضی، شبکه های ارتباطی، مساحت ها، سرانه ها، معیارها و ضوابط دقیقی و اجرایی طرح جامع شهر که پیش از تهیه طرح تفضیلی تهیه شده و به تصویب مراجع رسمی رسیده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید