مدلسازي سطح مورد نياز محصولات کشاورزي با استفاده از روش برنامه ريزي چند هدفه و GIS

مدلسازي سطح مورد نياز محصولات کشاورزي با استفاده از روش برنامه ريزي چند هدفه و GIS

مدلسازي سطح مورد نياز محصولات کشاورزي با استفاده از روش برنامه ريزي چند هدفه و GIS


مدلسازي سطح مورد نياز محصولات کشاورزي با استفاده از روش برنامه ريزي چند هدفه و GIS

يکي از مراحل مهم برنامه ريزي فضايي، تعيين مساحت مورد نياز (تقاضا) کاربري هاي مختلف مي باشد. در اين خصوص معمولا تقسيمات سياسي و مديريتي به عنوان واحد تقاضا مورد توجه قرار گرفته و مساحت مورد نياز هر واحد با استفاده از روش هاي رگرسيون آماري، مدل هاي اجتماعي – اقتصادي و يا برنامه ريزي چند هدفه، محاسبه مي شود. در اين تحقيق ابتدا با لحاظ نمودن تقسيمات سياسي و مديريتي و همچنين قابليت ها و پتانسيل محدوده مورد مطالعه، واحدهاي همگن مديريتي – محيطي به عنوان واحدهاي تقاضاي کوچکتر تعريف شد. سپس تقاضاي محصولات کشاورزي با استفاده از روش برنامه ريزي چند هدفه که شامل دو هدف، پنج محدوديت و بيست و دو متغير مي باشد، محاسبه شد. مدل توسعه داده شده با استفاده از نرم افزارهاي GAMS 23.7 و ArcGIS 10، براي برآورد تقاضاي محصولات کشاورزي بخشي از استان اصفهان در سال 1394 پياده سازي شد. به منظور ارزيابي واحد تقاضا، در اين تحقيق، واحدهاي همگن مديريتي – محيطي به عنوان يک نوع واحد تقاضاي ريزدانه با دو واحد تقاضاي درشت دانه شامل دهستان و محدوده جغرافيايي تحت پوشش نقاط جمعيتي مقايسه گرديد. نتايج حاصل شده دلالت بر اولويت بالاتر واحد تقاضاي ريزدانه داشته و مبين آن است که به منظور تدقيق ميزان تقاضاي کاربري ها نياز است تا با مدنظر قرار دادن قابليت ها و پتانسيل محدوده مورد مطالعه، از واحدهاي تقاضاي ريزدانه در تعيين ميزان تقاضاي کاربري استفاده شود.
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=211750

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

امار،روش تحقیق،دکتری،کارشناسی ارشد،روانشناسی،علوم تربیتی،پرستاری،کلاس،کارگاه،موسسه،علمی،تحقیقاتی،شیراز،چشم انداز،خلاصه،جزوه،کتاب،تدریس،دفترچه آزمون،تست،آمار،روش تحقیق،دکتری،آزمون،کلاس،شیراز،کارگاه،دوره،فیلم کارگاه آمار و روش تحقیق، کارگاه آمار و روش تحقیق 1397،گروه آموزشی موسسه چشم انداز،کارشناسی ارشد روانشناسی،کارشناسی ارشد مشاوره،سعید جوی زاده،رتبه های برتر روانشناسی،کارگاه روش تحقیق،جزوه روش تحقیق در شیراز،کتاب روش تحقیق در شیراز،فیلم روش تحقیق در شیراز،روش تحقیق علی- مقایسه‌ای،موسسه روش تحقیق در شیراز،دوره روش تحقیق در شیراز،آموزشگاه روش تحقیق در شیراز،تدریس روش تحقیق در شیراز،کلاس روش تحقیق در شیراز،کارگاه روش تحقیق در شیراز،روش شناسی،روش تحقیق،روش تحلیل محتوا،تحقیق کیفی،تحقیق کمی،انواع روش تحقیق،روش تحقیق توصیفی،روش تحقیق تجربی،روش تحقیق تاریخی،روش تحقیق در علوم انسانی،دوره،مقاله نویسی،روش تحقیق،spss،CHI، CROSSTABS، LOGISTIC REGRESSION،PEARSON CORRELATION،SQUARE TEST،آزمون تی،آزمون تی مستقل،آزمون خی دو،آزمون کای اسکوئر،آزمون کای اسکور،آزمون کروسکال والیس،آزمون های ناپارامتری،آزمون ویلکاکسون،آمار ناپارامتریک،آموزش،آموزش آموس AMOS،آموزش پایان نامه،آموزش لیزرل LISREL،آموزش نرم افزار SAS،اعتبار،انجام پایان نامه،انحراف معیار،آموزش SPSS،پایان نامه،پردازش داده ها،تجزیه و تحلیل آماری،تجزیه و تحلیل همبستگی،تحلیل واریانس،تفسیر همبستگی،تی،دوطرفه،سنجش روایی،طرح های آزمایشی،فریدمن،فصل 4 پایان نامه،کروسکال والیس،مثال،مثال SAS،مثال عملی،مدل سازی،مدل سازی معادلات ساختاری،معادلات ساختاری،مقایسه میانگین،مقایسه میانگین اثر متقابل،میانگین،همبستگی جزئی،همبستگی ناپارامتری،یکطرفه،آموزش مکان یابی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)،آموزش مکان یابی در Arcgis،مدلسازی و مکان یابی در محیط GIS،مکان یابی در GIS با AHP،آموزش مکان یابی فازی در ArcGIS،مکان یابی،آموزش منطق فازی در gis،پروژه مکان یابی gis،آموزش مکان یابی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) با عملگرهای فازی،آموزش فازی سازی در gis،آموزش مدل منطق فازی در gis،منطق فازی در جی ای اس، فازی سازی در جی ای اس،آموزش مکان یابی به روش بولین،مکان‌یابی با مدل ANP و منطق فازی در GIS،آموزش مکان یابی به روش فازی،روش فازی در gis،آموزش مکان یابی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) با عملگرهای فازی،مکان یابی در جی آی اس،مکان یابی نقاط بهینه،بولین،فازی،منطق بولین،منطق فازی،مکانیابی با AHP،مکان یابی با عملگر فازی،کاربرد مدل تلفیقی AHP/FUZZY در مکان‌یابی عرصه‌های مناسب،مکانیابی مراکز فضای سبز با استفاده از مدل منطق فازی،مکان‌یابی ایستگاه‌های اتوبوس با مدل ANP و منطق فازی در GIS،مکانیابی به روش فازی سلسله مراتبی،بكار بردن منطق فازي در GIS براي يافتن مكان هاي بهينه،FANP GIS،اکستنشن منطق فازی در GIS، Fuzzy Logic،FAHP،کاربرد روش منطق فازی (fuzzy) و تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در مکان‌یابی دفن پسماند،مکانیابی به کمک منطق بولین، (GIS) با عملگرهای فازی،کاربرد توابع منطق فازی در محیط ArcGIS،تلفیق تکنیک GIS و RS و مدل های منطق فازی، شبکۀ استنتاج فازی و تکنیک‌های سنجش از دور و GIS،مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی،کاربرد GIS در مکان‌یابی،ارزیابی و مکان یابی فضای سبز شهری با استفاده از GIS، مکان‌یابی کتابخانه‌های عمومی با استفاده از GIS،پروژه های GIS برای مکانیابی،روش AHP برای حل مسائل مکان یابی در GIS،مکان یابی مناطق مناسب پخش سیلاب،مکان یابی بهینه مراکز درمانی شهری با استفاده از GIS،مکان‌یابی سد زیرزمینی با استفاده از تکنیک ‌GIS‌،مکان‌یابی پهنه‌های مناسب اکوتوریسم، سامانه اطلاعات جغرافیایی،مکان یابی در GIS به روش TOPSIS،مکان‌یابی خطوط بزرگ انتقال آب با استفاده از نرم‌افزار Arc-GIS،مکان یابی محل دفن پسماندهای روستایی،مکان یابی،مکانیابی کاربری های گردشگری با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)،مکان یابی بهینه بیمارستان با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP و GIS در محیط فازی،مکان یابی بهینه ترین نقاط در اطراف شهر،مکان یابی شعب بانک، پروژه مکان یابی GIS مناطق مستعد دفع پسماندهای ساختمانی،مکانیابی بهینه جایگاههای عرضه سوخت،نقشه هاي مکان يابي، Site selection،کاربرد مدلهای مکانیابی با استفاده از GIS،کاربرد مدلهای مکانیابی با استفاده از GIS،مکان‌یابی و تحلیل وضعیت توسعه‌ای جنگلداری شهری،مکان‌یابی و اولویت‌بندی مکان‌های مستعد جهت توسعه فیزیکی،مکان‌یابی محل ساخت پل،مکان یابی پارک ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)،آموزش مکان یابی با استفاده از تکنیکهای مکانی،ساخت نقشه مکان یابی با نرم افزار GIS و ارزش های مدل ANP،مکانیابی عرصه های مناسب استحصال آب باران،مکانیابی توربین‌های بادی،اصول مکانیابی،تهیه نقشه مکانیابی،داد های مورد نیاز در مکانیابی،شروط مکانیابی،پرسشنامه دلفی،روش دلفی،مکانیابی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره،مدل سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی جهت مکانیابی،مکان یابی بهینه احداث سازه‌های هیدرولیکی،منطق صفر و یک،شبكه‌هاي عصبي و منطق فازي،کاربرد توابع منطق فازی در محیط Arc GIS به منظور مکان یابی آرامستان،مدل‌ منطق‌ فازی، Fuzzy Logic Model،الگوی بهینه مكان یابی،الگوی بهینه مكان یابی با GIS،مکان یابی دهکده های گردشگری در شهرهای ساحلی،مکانیابی با منطق فازی،مکانیابی با عملگر فازی،

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید