مدل سازي تغييرات کاربري اراضي سواحل استان مازندران با استفاده از LCM در محيط GIS

مدل سازي تغييرات کاربري اراضي سواحل استان مازندران با استفاده از LCM در محيط GIS

مدل سازي تغييرات کاربري اراضي سواحل استان مازندران با استفاده از LCM در محيط GIS


استان مازندران به دليل واقع شدن در خط ساحلي درياي خزر و دارا بودن شرايط منحصر به فرد همواره در معرض توسعه و تغييرات بوده است. با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور مي توان پايش و مدل سازي تغييرات کاربري اراضي را به منظور مديريت اين استان حساس انجام داد. بنابراين اين مطالعه با هدف مدل سازي تغييرات کاربري اراضي مناطق ساحلي استان مازندران با استفاده از LCM انجام شد.آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره Landsat متعلق به سالهاي 1367، 1379، 1385 و 1390 انجام شد. مدل سازي نيروي انتقال با استفاده از پرسپترون چند لايه شبکه عصبي مصنوعي و 8 متغير انجام پذيرفت. تخصيص تغيير به هر کاربري با استفاده از زنجيره مارکف محاسبه شد. سپس با استفاده از مدل پيش بيني سخت و دوره واسنجي 1379 تا 1385 مدل سازي براي سال 1390 صورت گرفت و براي ارزيابي صحت با نقشه واقعيت زميني سال 1390 مورد مقايسه قرار گرفت. در پايان نيز با استفاده از دوره واسنجي 1385 تا 1390 پوشش سرزمين سال 1395 پيش بيني شد. نتايج نشان داد در کل دوره مورد مطالعه، 33487 هکتار از وسعت جنگل کاسته و به ترتيب 21367 و 13155 هکتار به وسعت اراضي کشاورزي و مناطق مسکوني اضافه شده است. نتايج مدل سازي نيروي انتقال با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي در اکثر زير مدل ها صحت بالايي را نشان داد. خطاي کل در مدل سازي براي سال 1390، 812.84% به دست آمد که نشان دهنده انطباق زياد تصوير پيش بيني شده مدل با تصوير واقعيت زميني و قابل قبول بودن مدل است. نتايج مدل سازي براي سال 1395 نشان داد، که مساحت کاربري جنگل و اراضي باز در اين سال نسبت به 1390 کاهش و کاربري کشاورزي و مسکوني افزايش خواهند يافت.
واژگان کلیدی
سواحل استان مازندران، شبکه عصبی مصنوعی، مدل سازی تغییرات کاربری اراضی، LCM
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=182480

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید