مدل شايستگي مرتع از جنبه زنبورداري با استفاده از GIS (مطالعه موردي: مراتع طالقان مياني)

مدل شايستگي مرتع از جنبه زنبورداري با استفاده از GIS (مطالعه موردي: مراتع طالقان مياني)

مدل شايستگي مرتع از جنبه زنبورداري با استفاده از GIS (مطالعه موردي: مراتع طالقان مياني)


قابليت استفاده از مرتع جهت کاربري زنبورداري، با درنظر داشتن بهره برداري پايدار از اراضي و ارايه مدل موردي تعيين شايستگي مرتع طالقان مياني از اهداف اين تحقيق بوده است. لذا در تعيين شايستگي مرتع با استفاده از روش پيشنهادي فايو (1991) و سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) با ملاحظه عوامل موثر بر شايستگي زنبورداري و تلفيق آن ها نقشه هاي نهايي ارايه گرديد. نمونه برداري در تيپ هاي گياهي منطقه به روش تصادفي – سيستماتيک با استقرار 3 ترانسکت 200 متري و 30 پلات يک متر مربعي در راستاي آن مستقر و داده هاي حضور و عدم حضور گياهان شهدزا و گرده زا، درصد پوشش گياهي شهدزا و گرده زا، تراكم و درصد تركيب پوشش گياهي مورد علاقه زنبورعسل برداشت گرديد. در تعيين شايستگي مرتع جهت زنبورداري سه زير مدل پوشش گياهي، عوامل محيطي و منابع آب لحاظ گرديد. در زير مدل پوشش گياهي (طول دوره گلدهي، ترکيب گياهي شهدزا و گرده زا و جذابيت گونه هاي مورد استفاده زنبورعسل)، در زير مدل عوامل محيطي نيز جاده و مسيرهاي دسترسي به تيپ ها، ارتفاع و دما به طور مساوي و خاک (با تاثير غير مستقيم آن بر پوشش گياهي) و در نهايت در زير مدل منابع آب (دسترسي به منابع آبي) از فاکتورهاي موثر و تاثيرگذار به دست آمد. از بين عوامل مورد بررسي کاهش درصد پوشش گياهي شهدزا و گرده زا، وجود گياهان با کلاس هاي پايين جذابيت (III) و (IV) و کوتاهي طول دوره گلدهي، جاده و خاک در بعضي از تيپ ها از مهمترين عوامل محدود کننده شايستگي و پراکنش مناسب منابع آب، دما و ارتفاع در منطقه مهمترين عوامل مطلوب و افزايش دهنده شايستگي مرتع براي زنبورداري در منطقه مورد مطالعه بودند. نتايج حاصل از تعيين شايستگي مراتع طالقان مياني نشان مي دهد كه از مجموع 37977.2 هكتار اراضي منطقه مورد مطالعه، 235 هكتار (0.61 درصد) در طبقه شايستگي S1 (بدون محدوديت)، 7798 هكتار (20.53 درصد) در طبقه شايستگي S2 (با محدوديت اندک)، 9961 هكتار (26.29 درصد) در طبقه شايستگي S3 (با محدوديت زياد)، 8861 هكتار (23.33 درصد) در طبقه شايستگي N (غير شايسته) بوده و درکل حدود 21 درصد منطقه، داراي طبقه شايستگي عالي تا خوب از نظر زنبورداري به دست آمد.
واژگان کلیدی
مدل شایستگی مرتع، زنبور داری، گیاهان شهد زا، گیاهان گرده زا، سیستم های اطلاعات جغرافیایی
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=131221

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید