مشاهیر و جغرافی دانان جهان-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

رضا رسولی بلخکانلو

بطلمیوس: (پتولمی) (Ptolemy):
قرن دوم قبل از میلاد به دنیا آمد. با مرگ بطلمیوس افق های جغرافیای که هم از نظر طبیعی و هم از نظر دانش توسط یونانیان بسط یافته بود، مجددا بسته شد. چندین قرن طول کشید تا تلاش برای شرح و توصیف چهره زمین به عنوان محل زندگی انسان دوباره توجه اساتید را جلب کند.

استرابو (Strabo): در سال 61 قبل از میلاد در آماسیا (ترکیه مرکزی) متولد شد و به عنوان جغرافیدانی کلاسیک شناخته شده است.

اراتوستن: پدر علم جغرافیا از طرف برخی از جغرافیدانان لقب گرفته است. در لیبی به دنیا آمده اراتوستن محیط کره زمین را محاسبه کرد و به توصیف اکومن (محیط مسکونی) پرداخت.
اراتوستن یک نقشه جهان را نیز ترسيم کرد.

آناکسی ماندر: مبتکر کاربرد ریاضی در جغرافیا است. وی اولین کسی است که نقشه جهان را با مقیاس ترسيم کرد.

تالس: حل مسائل و مشکلات اندازه گیری کمی در جغرافیا را تالس انجام داد. او اولین استاد یونانی در قرن 7 و 8 ق.م بود که در مورد اندازه گیری و موقع اشیا بر روی سطح زمین به اظهار نظر پرداخت. تالس کره زمین را چون دایره ای شناور در آب تصور می کرد.

هرودوت (Herodotu): اعتقاد دارد تفکر جغرافیایی زاده تاریخ است هرودوت را اساسا یک مورخ می دانند. اعتبار وی بیشتر به خاطر این است. می گوید با تمام تاریخ برخورد جغرافیایی و با جغرافیا برخورد تاریخی باید کرد.

ریشتهوفن: فردیناندفون ریشتهوفن زمین شناس و یکی از مجربین مشاهدات میدانی جغرافیایی بود.

همبلت: الکساندر فن همبلت (1859-1769) پدر جغرافیای نو خوانده شده است وی در آلمان به دنیا آمد همبلت اظهار کرد که علاقه مندی او به جغرافیا از زمان آشنایی با جورج فورستر شروع گردید. همبلت یکی از جاودانان علم جغرافیا به حساب می آید.

ریتر: (1859-1779) کارل ریتر در سال 1779 یعنی 10 سال بعد از همبلت متولد شد ریتر عمیقا تحت تاثیر نظریات همبلت قرار داشت. وی معتقد بود جغرافیا باید به صورت علم تجربی درآید.

گریفیت تیلور: (1963-1880) تیلور در اکتشافات قطب جنوب یکی از همراهان اسکات کاشف قطب جنوب بود او در سال 1907 به استادی جغرافیا در دانشگاه سیدنی انتخاب شد. در سال 1927 به مدیریت گروه جغرافیای دانشگاه سیدنی رسد.

الیزه رکله: (1905-1830) پرکارترین جغرافی دان که تاکنون دیده شده است.

پترکروپوتکین: (1921-1842) در سال 1842 در روسیه متولد شد. متخصص در جغرافیای طبیعی بود.

راتزل:(1844-1904): در سال 1880 به درجه ی پرفسوری رسید. پدر جغرافیای انسانی مخصوصا در مطالعات سیستماتیک.
راتزل همواره به ناسیونالیسم و توسعه اراضی آلمان می اندیشید از این دوره رشته جغرافیای سیاسی جهان ظاهر گردید.

موریس دیوس:(1934-1850): وی در شهر فیلادلفیا به دنیا آمد. او تحصیلات خود را در دانشگاه هاروارد تمام کرد. وی در رشته های هواشناسی مدرک گرفت.

چرچیل سمپل(1932-1863): کتاب وی تاریخ آمریکا و عوامل جغرافیایی آن است.سمپل مقالاتی تحت عنوان وابستگی های محیط طبیعی و فرهنگ دارد. او در مکتب جبر محیطی تربیت شده بود . به نظر وی انسان آفریده زمین محسوب میشود. زمین انسان را پرورش داده است . خانم سمپل در مورد نقش قاطع محیط طبیعی در رفتار انسانی, با تعجب بسیار رفتار می کند.

دیوید هاروی: در سال 1957 درجه لیسانس جغرافیا را از دانشگاه معروف کمبریج گرفت. او اولین کتاب تبیین در جغرافیای او اولین اثر علمی در زمینه ی فلسفه جغرافیای نو می باشد.
دیوید هاروی جغرافی دان سنت شکن، سازش ناپذیر با جریانهای استعماری ابرقدرتی، مخالف سرمایه داری و وفادار به سنت رادیکالی است.
کارل ساور: در ایالت متحده ی آمریکا بین دو جنگ جهانی کارل ساور، فعال ترین جغرافی دان مکتب امکان گرایی بود. او در تحلیل های جغرافیایی به عامل فرهنگ یعنی ارزش های مشترک مردم، مذهب، ساختار اجتماعی و سازمان اقتصادی نقش خلاق قائل بود.

ویدال دولابلاش:(1918-1845) ارائه ی افکارش را در رابطه با میدان عمل و هدف جغرافیا دنبال کرد. کتاب جغرافیای انسانی از اوست و به نظر وی جغرافیا ناشی از شرایط آب و هوا و ساختمان زمین نیست.
در سال 1898 به استادی دانشگاه سوربن فرانسه انتخاب شد. وی بنیان گذار مکتب امکان گرایی است. از نظر وی جغرافیا علم مکانهاست.

هارلن باروز:(Harlan Barrows) (1877-1960)
در سال 1904 در کنگره جغرافیای دانشگاه شیکاگو تدریس یکی از جالب ترین بخش های جغرافیا را تحت عنوان تاثیر جغرافیا در تاریخ آمریکا بعهده گرفت. در سال 1914 به درجه استادی و در سال 1919 به مدیریت گروه جغرافیا در دانشگاه شیکاگو رسید. وی در زمینه ی مفاهیم جغرافیا و علم اکولوژی انسانی مطالعه زیادی داشت.

منبع: نشریه علمی و فرهنگی سفیر دانشگاه زنجان

خبر های داغ مکانی

Harlan BarrowsHerodotuPtolemyStraboآلمانآماسیاآناکسی ماندراراتوستناسترابواسکاتاکتشافاتاکومنالکساندر فن همبلتالیزه رکلهانساناولین استاد یونانیایالت متحده ی آمریکابرخورد تاریخیبرخورد جغرافیاییبطلمیوسپترکروپوتکینپدر جغرافیای انسانیپدر جغرافیای نوپدر علم جغرافیاپرکارترین جغرافی دانتاریختاریخ آمریکاتالستفکر جغرافیاییتوسعه اراضی آلمانجریانهای استعماری ابرقدرتیجغرافیای طبیعیجورج فورسترچرچیل سمپلچهره زمیندانشگاه سوربن فرانسهدانشگاه سیدنیدانشگاه هاروارددیوید هارویراتزلرشته جغرافیای سیاسیرفتار انسانیروسیهریترریشتهوفنزمین شناسسرمایه داریسنت رادیکالیطبیعیعلم اکولوژی انسانیعلم تجربیعوامل جغرافیاییفردیناندفون ریشتهوفنفیلادلفیاقطب جنوبکاربرد ریاضی در جغرافیاکارل ریترکارل ساورکاشف قطب جنوبکتاب جغرافیای انسانیکره زمینکلاسیککمبریجکنگره جغرافیای دانشگاه شیکاگوگریفیت تیلورلیبیمحیط کره زمینمحیط مسکونیمدیریت گروه جغرافیای دانشگاه سیدنیمشاهدات میدانی جغرافیاییمشاهیر و جغرافي دانان جهانمطالعات سیستماتیکمقیاسمکتب امکان گراییمکتب جبر محیطیمورخموریس دیوسناسیونالیسمنقشه جهانهارلن باروزهرودوتهمبلتهواشناسیویدال دولابلاشیونانیان

1 نظر

دیدگاهتان را بنویسید