معرفي رويشگاه هاي جديد براي لاله واژگون با استفاده از GIS

معرفي رويشگاه هاي جديد براي لاله واژگون با استفاده از GIS

معرفي رويشگاه هاي جديد براي لاله واژگون با استفاده از GIS


منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ ايلام، يكي از رويشگاه هاي طبيعي گونه گياهي با ارزش لاله واژگون با نام علمي (Crown imperial) Fritillaria imperialis از خانواده Liliaceae است. لاله واژگون در چند موقعيت در اين منطقه با پراكنش لكه اي وجود دارد. اين پژوهش رويشگاه هاي جديدي براي دوباره زيستگاه گزيني (Rehabitation) لاله واژگون پيشنهاد مي كند. داشتن رويشگاه هاي ذخيره و جايگزين كمک مي كند تا در صورت وقوع آتش سوزي، آفات و امراض يا عوامل تخريبي ديگر، گونه از ليست گياهان منطقه حذف نگردد. براي انجام اين تحقيق، محيط زيست منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ از نظر توپوگرافي (شيب، جهت و ارتفاع)، پوشش گياهي همراه، خاک، اقليم (دما و باران)، زمين شناسي و كاربري، مطالعه و طبقه بندي شده و به صورت نقشه در آمد و به صورت لايه هاي اطلاعاتي در محيط GIS روي هم گذاري شدند. شرايط مناسب رويش لاله واژگون از جمله عناصر غذايي خاک (پتاسيم، فسفر، ازت، كربن، منيزيم، كلسيم، سديم و مواد آلي)، بافت، اسيديته (pH) و هدايت الكتريكي (EC)، بعد از نمونه گيري از سطح و عمق (شامل 30 نمونه در هر مرحله) و آناليز نمونه ها در آزمايشگاه تعيين شد. تحليل هاي آماري تي غيرجفتي نشان داد كه بين داخل و خارج رويشگاه، در كربن خاک عمقي، مواد آلي عمقي و بافت سطحي تفاوت معني دار وجود دارد. نتايج آزمون تي جفتي نشان داد كه در داخل محدوده رويشگاه لاله واژگون، بين فسفر سطحي و عمقي و بين كلسيم سطحي و عمقي تفاوت معني دار است. در بخشي از اين مطالعه، از جدولEllenberg نيز براي بررسي شرايط رويشگاه لاله واژگون استفاده شد. نتايج كار با GIS نشان داد كه در مناطق اطراف رويشگاه لاله واژگون در محدوده منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ 7 موقعيت به مساحت كلي 590 هكتار (%1.97 از مساحت كل منطقه) براي دوباره زيستگاه گزيني لاله واژگون مناسب است.
واژگان کلیدی
ارزیابی، لاله واژگون، سیستم اطلاعات جغرافیایی، تحلیل اماری تی غیر جفتی
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=144108

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید