معرفی ماهواره سنتینل (سری 1تا 6)- قسمت چهارم


معرفی ماهواره سنتینل (سری 1تا 6)- قسمت چهارم

سنتینل 3:
این ماهواره در 16 فوریه 2015 به فضا پرتاب و در ارتفاع 814 کیلومتری از سطح زمین قرار داده شد. هدف اصلی مأموریت Sentinel-3 اندازه‌گیری توپوگرافی سطح زمین و اقیانوس، دمای سطح زمین و دریا، پیش‌بینی وضعیت اقیانوس‌ها و پایش‌های زیست‌محیطی و اقلیمی است. داده‌های تقریباً آنی این ماهواره در پیش‌بینی وضعیت اقیانوس‌ها، پایش وضعیت یخ‌های دریا و سامانه‌های ایمنی دریایی در سطح اقیانوس، شامل پایش دمای سطحی، اکوسیستم‌های دریایی، کیفیت آب و آلودگی دریایی می‌توانند مفید واقع شوند.

ماهواره‌های سری Sentinel ادامه سيستمهاى رادارى كانادا و آژانس فضایی اروپاست. برنامه كوپرنيك شامل مجموعه شش ماهواره¬اى می¬باشد. اين ماهوارهها مجموعه خدمات اطلاعاتى كليدى در زمينه هاى گوناگون پايش جهانى در برنامه هاى مديريت محيط زيست، فهم و مقابله با تاثيرات تغيير اقليم و محافظت از زندگى روزانه ما تحول عظيمى در مبحث مديريت بحران به خصوص آزاد افزارها به وجود آورده و خواهد آورد.
اين تحولات شامل رصد تغييرات زمين، پايش سطح يخهاى قطبى، اندازهگيرى ميليمترى تغييرات سطح درياها، تهيه نقشه يخهاى دريايى در مناطق قطبى براى كمك به كشتیرانى و اندازه¬گيرى ارتفاع يخ و آب درياها، سامانه جريانهاى دريايى مانند «ال نينيو»،شناسايى محيطهاى دريايى وكاربردهاى عملى از جمله كنترل آلودگى زيست دريايى شامل شناسايى لكه هاى نفتى و كشتى ها، رنگ درياها و رشد جلبكها، پايش سطح زمين براى شناسايى تغييراتافقى وعمودى مانند تغيير بر اثر زلزله، آتشفشان و نشست زمين بر اثر برداشت آبهاى زيرزمينى، مديريت بحران، كاربرد در منابع آب و هيدرولوژى (رطوبت خاك، برف)، رصد گسترش و تغيير كلان شهرها، جنگلها و مناطق كشاورزى و حاصلخيزى، سلامت گياهان و جنگلها، پايش تغييرات پوشش زمينى به جهت پايش بهتر بر محيط زيست، برنامه¬هاى طرح الگوى كشت، پايش محصول و مديريت براى كمك به امنيت غذايى، پوشش گياهى دقيق و نظارت بر جنگل مانند شاخص سطح برگ، غلظت كلروفيل، برآورد توده كربن، مشاهده مناطق ساحلى (نظارت زيستمحيطى دريايى، نقشه بردارى مناطق ساحلى)، پايش آب سطحى، يخچالهاى طبيعى، نقشه بردارى مرز كوههاى يخ، نظارت پوشش برف، نقشه بردارى سيل و مديريت (تحليل ريسك، ارزيابى ضرر و زيان، مديريت بحران در زمان سيل)، اندازه-گيرى متغيرهايى مانند شاخص مناطق سبز، ميزان پرتوهاى فتوسنتز و شاخص فتوسنتز در روى زمين، اطلاعات منحصر بفرد درباره وضعيت گياهان و جنگلها و پيش بينى وضع هوا، پيشبينى فصل كاشت و برداشت بوده و خواهند بود. هر خانواده سنتينل شامل ماهواره A و B می¬باشد. (آژانس فضايى اروپا، 2017)

8 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید