مکان يابي ايستگاه هاي اتوبوس با مدل ANP و منطق فازي در GIS (نمونه موردي: شهر خرم آباد)

مکان يابي ايستگاه هاي اتوبوس با مدل ANP و منطق فازي در GIS (نمونه موردي: شهر خرم آباد)

مکان يابي ايستگاه هاي اتوبوس با مدل ANP و منطق فازي در GIS (نمونه موردي: شهر خرم آباد)


حمل و نقل، نقش اصلي را در توسعه شهري ايفا مي کند. سيستم هاي حمل و نقل، قابليت حرکت را براي افراد و کالاها مي آورند. و بر الگوهاي رشد و توسعه، درست مانند سطح فعاليت اقتصادي از طريق قابليت دسترسي و فراهم آوردن زمين، تاثير مي گذارند. زير ساخت هاي حمل و نقل، يکي از دلايل اصلي رشد شهري است. نقش حمل و نقل در توسعه اقتصادي، از ميان برداشتن فاصله ها و گسترش حيطه امکان پذيري هاست. شيوه هاي حمل و نقل به ويژه شيوه هاي جديد، امکانات حمل و نقل بالقوه استفاده از منابع دور دست را به طرز شگفت انگيزي به فعليت مي رساند. اين پژوهش با هدف مکان يابي ايستگاه هاي اتوبوس در شهر خرم آباد انجام شده است که از نظر روش تحقيق با توجه به محتوي و مولفه هاي مورد بررسي در زمره تحقيقات توصيفي تحليلي، و از نظر هدف مطالعه تحقيق کاربردي توسعه اي محسوب مي شود. اطلاعات و داده هاي اوليه پژوهش به دوشکل اسنادي و ميداني جمع آوري شده است. به منظور تحليل داده ها و تهيه نقشه هاي مورد نياز از نرم افزار Arc Gis استفاده شده است. در اين پژوهش از مدل تحليل شبکه (ANP) براي وزن دهي به شاخص هاي مورد مطالعه در پژوهش و از مدل منطق فازي (Fuzzy Logical) براي هم پوشاني و تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده است. نتيجه پژوهش نشان مي دهد ايستگاه هاي اتوبوس موجود در شهر خرم آباد، در مقايسه با فواصل استاندارد ايستگاه هاي پيشنهادي برخي از ايستگاه هاي موجود در شهر از موقعيت مکاني مناسب برخوردار نبوده و نيازمند ساماندهي هستند. ايستگاه هاي موجود در جنوب شهر و همچنين ايستگاه هاي موجود در شمال غرب شهر از استانداردهاي موجود در فواصل ايستگاه ها (600-300 متر) به دور بوده و نيازمند مکان گزيني بهينه هستند. و همچنين در جنوب شهر خرم آباد که پهنه اي نامناسب است چهار ايستگاه قرار گرفته است که اين وضعيت نشان دهنده مکان يابي نامطلوب ايستگاه ها در شهر خرم آباد است.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=266182

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید