مکان يابي نيروگاه هاي بادي با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) در محيط GIS

مکان يابي نيروگاه هاي بادي با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) در محيط GIS

مکان يابي نيروگاه هاي بادي با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) در محيط GIS


با توجه به تحول انرژي در قرن حاضر و نياز به انرژي هاي تجديدپذير، استفاده از انرژي بادي و تاسيس نيروگاه هاي بادي به طور روزافزون در حال توسعه مي باشد. تعيين مکان مناسب براي احداث نيروگاه هاي بادي نيازمند توجه به معيارها و عوامل مختلفي است. در اين تحقيق با توجه به اهميت موضوع تلفيق اطلاعات، مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) انتخاب و با بهره گيري از نرم افزار Expert Choice پياده سازي گرديد و از محيط نرم افزاري (GIS) براي مدل سازي و تحليل فضايي و تلفيق اطلاعات استفاده شد و استان خوزستان از نظر قابليت احداث نيروگاه هاي بادي به چهار بخش ضعيف متوسط، خوب و عالي پهنه بندي گرديد. در نهايت نتايج حاصله نشانگر آن است که (GIS) به عنوان يک سيستم حامي تصميم گيري، مي تواند هم در آماده سازي داده ها و هم در مدل کردن اولويت ها و نظرات کارشناسان در رابطه با عوامل مختلف بسيار کارآمد باشد و طراحان را در انتخاب مکان مناسب جهت احداث نيروگاه ها ياري نمايد. همچنين نتيجه تحقيق نشان مي دهد که فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) نسبت به روش هاي ديگر از قابليت انعطاف بالايي در رابطه با مدل کردن روابط منطقي، تاثيرات متقابل پارامترها بر يکديگر و بر پديده مکان يابي برخورداراست.
واژگان کلیدی
مکان یابی، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=172745

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید