هيدروژئومرفولوژي كاشان و اثرات آن در آمايش سرزمين (با كاربرد تكنيك GIS)

هيدروژئومرفولوژي كاشان و اثرات آن در آمايش سرزمين (با كاربرد تكنيك GIS)

هيدروژئومرفولوژي كاشان و اثرات آن در آمايش سرزمين (با كاربرد تكنيك GIS)


در منطقه خشك و نيمه خشك كاشان واقع در ايران مركزي عليرغم ضعف شبكه زهكشي نقش جريانات سطحي در فرسايش لندفرم ها توليد رسوب و تحولات مرفولوژيكي منطقه داراي اهميت بسزايي است. در منطقه بارش هاي دگباري و كوتاه مدت روانابهاي سطحي ضعيفي را ايجاد نموده كه از كوهستانهاي اطراف به سمت چاله هاي مركزي جريان يافته و با فرسايش مكانيكي و شيميايي در مسير خود به ويژه در جنوب منطقه و فراهم آوردن مواد رسوبي در تحول ناهمواري ها مؤثر مي باشد. آبهاي سطحي در دامنه ها با توجه به نوع سنگ ساختار زمين و مرفولوژي منطقه الگوهاي بستر رودخانه اي و پوشش گياهي در سطح دشت ها انواع اشكال حاصل از كاوش آب مانند فرسايش شياري آبراهه اي و سوليفلوكسيون همچنين لند فرم هاي تراكمي مانند مخروط افكنه ها رسوب هاي بادبزني و دشت هاي سيلابي را بوجود آورده است. رودخانه هاي مهم منطقه ( در جنوب و جنوبغربي) كه در حال حاضر از ميزان آب كمي برخوردارند. ويژگي مرحله بلوغ را نشان مي دهند. اين مسئله نمايانگر شرايط مرطوب تر اقليم منطقه خشك در گذشته اي نه چندان دور است. معضلات محيطي اين گونه مناطق نتيجه عملكرد عوامل متعددي است كه در نهايت شامل پارامترهاي اقليمي و افزايش تأثير فعاليت هاي اقتصادي انسان بر محيط مي باشد. از اينرو مديريت توسعه پايدار براي هماهنگ كردن مسائل محيطي و اكولوژيكي با برنامه ريزي مبتني بر امكانات و ويژگي هاي منطقه الزامي مي نمايد.
واژگان کلیدی
مورفولوژی، حوضه رود، جریان سطحی، فرسایش، پادگانه های ابرفتی
برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=7789

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید