واریزه در دامنه کوه-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل-آموزش کاربردی GIS و RS

واریزه در دامنه کوه-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل-آموزش کاربردی GIS و RS


واریزه در دامنه کوه-موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل-آموزش کاربردی GIS و RS

رضا رسولی بلخکانلو

تخریب فیزیکی یا مکانیکی در سنگ ها سبب ایجاد واریزه در پای دامنه ها می شود. در ایجاد واریزه دو عامل می تواند نقش داشته باشد ۱-بر اثر تخریب فیزیکی یا مکانیکی که همان انجماد و گرم شدن سنگها بصورت متوالی سبب از بین رفتن استحکام سنگها شده و سنگها در طول زمان به قطعات ریز تبدیل می شود که بدلیل شیب زیاد به پای دامنه کوه منتقل می گردد که عموما بصورت مخروطی شکل می باشد ۲-عامل دیگر زلزله نیر می تواند باشد که سنگها در طول رانش به قطعات ریز تبدیل می شود و به پای دامنه هدایت می شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید