پهنه بندي آب معادل برف در يكي از زيرحوضه هاي كوهستاني كارون با استفاده از GIS (مطالعه موردي: زيرحوضه صمصامي)

پهنه بندي آب معادل برف در يكي از زيرحوضه هاي كوهستاني كارون با استفاده از GIS (مطالعه موردي: زيرحوضه صمصامي)

پهنه بندي آب معادل برف در يكي از زيرحوضه هاي كوهستاني كارون با استفاده از GIS (مطالعه موردي: زيرحوضه صمصامي)


آب معادل برف، يکي از پارامترهاي مهم در مطالعات اقليمي و هيدرولوژيکي مي باشد و آگاهي از ميزان آن، در ذخيره سازي و کنترل سيلاب هاي فصلي و همچنين تامين آب مورد نياز مصارف بشري امري ضروري است. در اين پژوهش، ابتدا همبستگي آب معادل برف با ارتفاع نظير آن، به كمك روابط مختلف رگرسيوني تعيين، و سپس بهترين رابطه بر اساس ضريب همبستگي (r) انتخاب شد. در مرحله بعد با استفاده از رابطه ياد شده و به كارگيري GIS، توزيع مكاني آب معادل برف در حوضه مورد مطالعه برآورد و نقشه پهنه بندي آن تهيه گرديد. در نهايت نتايج به دست آمده با استفاده از نقشه حاصله از داده هاي دقيق برف سنجي كه توسط مدل زمين آماري كريجينگ درون يابي شده بود، مورد ارزيابي قرار گرفت. براساس اين نتايج، بهترين روابط همبستگي بين آب معادل برف و ارتفاع، به ترتيب رابطه غيرخطي چندجمله اي، غيرخطي لگاريتمي و خطي بوده كه در سطح 5 درصد معني دار مي باشند. همچنين نتايج اين پژوهش بيانگر آن است كه نقشه پهنه بندي آب معادل برف كه از طريق ارتفاع و به كارگيري رابطه غيرخطي چندجمله اي به دست آمده، انطباق بسيار مطلوبي با نقشه به دست آمده از دروني يابي داشته است. در ضمن با كاهش ارتفاع از جانب غرب به سوي شرق منطقه مطالعاتي، مقدار آب معادل برف به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=106049

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید