پهنه بندي آلودگي ذرات معلق با استفاده از مدل هاي آماري محلي در GIS (مطالعه موردي، شهر تهران)

پهنه بندي آلودگي ذرات معلق با استفاده از مدل هاي آماري محلي در GIS (مطالعه موردي، شهر تهران)

پهنه بندي آلودگي ذرات معلق با استفاده از مدل هاي آماري محلي در GIS (مطالعه موردي، شهر تهران)


امروزه آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ دنيا سلامت انسان ها را به مخاطره کشانده است. شهر تهران نيز از اين قضيه مستثني نبوده است و آلودگي در اين شهر به يک چالش بزرگ براي مديريت شهري تبديل شده است. در پژوهش کنوني به مدلسازي مکاني غلظت آلاينده PM2.5 با بهره گيري از مدل رگرسيون وزندار جغرافيايي از خانواده مدلهاي آماري محلي پرداخته شده است. براي اين مدلسازي از 18 ايستگاه سنجش کيفيت هواي شهر تهران استفاده شده و پارامترهاي غلظت آلاينده PM2.5، کاربري هاي 9 گانه، جمعيت، پارامترهاي هواشناسي، فاصله از معابر اصلي و آزادراه ها و ارتفاع به عنوان پارامترهاي موثر در نظر گرفته شده اند. از ويژگيهاي اين مدل ترکيب متغيرهاي مختلف با همبستگي فضايي متنوع مي باشد. اين پژوهش در نهايت منجر به توليد نقشه هايي از وضعيت آلاينده PM2.5 بر روي کل شهر تهران شده است که به منظور شناخت مناطق پر ريسک در شهر و بکار گيري اقدامات مفيد به منظور کاهش آلودگي در آن نقاط بسيار سودمند مي باشد. پس از مقايسه اين نقشه ها با مقادير مشاهده شده و بررسي پارامترهاي آماري ضريب تعيين (R2=0.75-0.80جذر ميانگين مربعات خطا (RMSE=7.1-8.5مشخص گرديد که مدل پيشنهادي توانايي بالايي در تخمين غلظت در مناطق مختلف در سطح شهر تهران دارد.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=265648

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید