پهنه بندي حساسيت سيل خيزي حوضه آبريز گاوه رود با استفاده از GIS

پهنه بندي حساسيت سيل خيزي حوضه آبريز گاوه رود با استفاده از GIS

پهنه بندي حساسيت سيل خيزي حوضه آبريز گاوه رود با استفاده از GIS


از مهم ترين مسايلي که در مديريت آبخيزداري حوضه هاي آبريز مطرح است محاسبه ميزان شدت سيل خيزي زير حوضه ها مي باشد. اين مطالعه در تعيين اولويت اقدامات آبخيزداري نقش اساسي دارد. به طور يقين شناسايي عوامل موثر در ميزان شدت سيل خيزي مي تواند در برآورد شدت سيل خيزي حوضه هاي فاقد آمار هيدرومتري نيز بسيار کارآمد باشد. هدف مقاله حاضر شناسايي عوامل موثر در شدت سيل خيزي حوضه هاي آبريز گاوه رود در غرب کشور بوده است. نتيجه حاصل از تعيين حساسيت سيل خيزي در پهنه بندي زير حوضه هاي مورد استفاده قرار مي گرفته و هريک از آن ها از نظر قابليت توليد رواناب طبقه بندي شده اند. براي داده هاي مورد نياز اين تحقيق علاوه بر تهيه داده هاي موجود از روش هاي سنجش از دور براي توليد نقشه شاخص پوشش گياهي استفاده شده است. پس از تهيه اطلاعات و تزريق آن ها به کامپيوتر از روش هاي مختلف تحليل GIS براي اخذ نتايج استفاده شده است.
واژگان کلیدی
سیل خیزی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، آبخیز داری، گاوه رود
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=128780

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید