پهنه بندي ژئومورفولوژيکي دشت ملکان به منظور ارزيابي قابليت کشاورزي با استفاده از GIS

پهنه بندي ژئومورفولوژيکي دشت ملکان به منظور ارزيابي قابليت کشاورزي با استفاده از GIS

پهنه بندي ژئومورفولوژيکي دشت ملکان به منظور ارزيابي قابليت کشاورزي با استفاده از GIS


مخروط افکنه ها همواره براي کشاورزي و سکونت انسان بطور روز افزون مورد توجه بوده اند. شناخت فرايندها و مکانيسم هاي فعال روي اين لندفرم ها و ويژگي هاي آنها و همچنين شناخت نوع استفاده و کاربري اين واحدها در استفاده بهتر از محيط طبيعي و توسعه پايدار داراي اهميت بسياري مي باشد. در اين تحقيق ويژگيهاي ژئومورفولوژي دشت ملکان در جنوب شرقي درياچه اروميه و نقش آن در کاربري زراعي مورد مطالعه قرار گرفته است تحولات اين دشت تحت تاثير درياچه اروميه و نوسانات آب آن و رودخانه مردق چاي مي باشد. مخروط افکنه ملکان بعد از ورود مردق چاي به دشت به طول تقريبا 10 کيلومتر ايجاد شده و در ادامه روي دشت در واحد هاي پاي دشت و نوار ساحلي شوره زار درياچه اروميه قرار گرفته است. بررسي ها نشان مي دهد که سطح ايستابي آبهاي زيرميني و کيفيت آنها و نيز شوري خاک عوامل اصلي موثر بر کاربري زراعي بر روي اين دشت مي باشد به طوري که سطح ايستابي آبهاي زيرزميني بين 1.5 تا 5 متر و مقدار شوري آبهاي زير زميني در حد متوسط تا بسيار بد، طبق نمودار ويل کاکس مي باشد. براي تعيين کردن کاربري زراعي دشت ملکان از روش پهنه بندي وزني يا امتيازي استفاده شده است. براي اين کار از متغير هاي خاکشناسي، زمين شناسي، کيفيت آبهاي زير زميني و سطح ايستابي آن و ارتفاع و شيب زمين استفاده شده است. هر يک از متغيرها در پنج گروه عامل با توجه به دامنه تغييرات آن با امتيازهاي داراي قابليت خيلي کم براي کشاورزي امتياز يک، قابليت کم امتياز دو، قابليت متوسط امتياز سه و قابليت خوب نقشه GIS امتياز چهار و قابليت عالي پنج در نظر گرفته شده است و با هم پوشاني لايه ها با توجه به امتيازهاي بدست آمده در محيط کاربري زراعي دشت بدست آمده است. نتايج نشان مي دهد که 18 درصد زمينها با قابليت بسيار کم، 16 درصد قابليت کم، 25 درصد متوسط، 26 درصد قابليت خوب و 13 درصد قابليت بسيار خوب براي کشاورزي دارا هستند. با توجه به نقشه کاربري زراعي 60 درصد زمين ها کيفيت متوسط به پايين دارند و اين نشانگر آن است که اصلي ترين عامل موثر در کاربري زراعي بالا بودن سطح آبهاي زيرزميني شور مي باشد.
واژگان کلیدی
مخروط افکنه، ژئومورفولوژی، دریاچه ارومیه، دشت ملکان
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=123686

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید