پياده سازي مدل اکولوژيکي کشاورزي با رويکرد PROMETHEE II و Fuzzy AHP در محيط GIS (مطالعه موردي: شهرستان مرودشت)

پياده سازي مدل اکولوژيکي کشاورزي با رويکرد PROMETHEE II و Fuzzy AHP در محيط GIS (مطالعه موردي: شهرستان مرودشت)

پياده سازي مدل اکولوژيکي کشاورزي با رويکرد PROMETHEE II و Fuzzy AHP در محيط GIS (مطالعه موردي: شهرستان مرودشت)


لزوم رعايت نکات آينده نگري و ترسيم سيماي آينده توسعه، گرايش ها را در زمينه برنامه ريزي و بهره برداري عقلاني از منابع، توان و پتانسيل مناطق سوق مي دهد. ارزيابي توان اکولوژيکي به عنوان هسته مطالعات زيست محيطي با پيشگيري از بحران هاي محتمل، بستر مناسبي براي برنامه ريزي زيست محيطي فراهم مي آورد. در اين ارتباط سيستم اطلاعات جغرافيايي با توانايي بالا در مديريت و ارائه ستاده هاي جديد به عنوان ابزاري کارامد در برنامه ريزي هاي زيست محيطي مطرح مي شوند. از اين رو، در اين پژوهش با استفاده از معيارهاي نوع پوشش گياهي، تراکم پوشش گياهي، اقليم، ارتفاع، شيب، فرسايش خاک، زهکشي خاک و بافت خاک سعي شده تا توان اکولوژيکي کشاورزي منطقه مرودشت با استفاده از روش PROMETHEE II و Fuzzy AHP در رويکرد تلفيقي-ابتکاري با GIS، تعيين شود. در اين پژوهش از روش PROMETHEE II براي رتبه بندي کامل آلترناتيوها استفاده شد، در حالي که از روش Fuzzy AHP براي اختصاص دادن وزن به هر يک از معيارها استفاده شد. نتايج اين پژوهش نشان داد که منطقه مورد مطالعه داراي هر هفت طبقه کشاورزي و مرتعداري مدل مخدوم است. همچنين نتايج حاصل از تجزيه و تحليل حساسيت، حاکي از کارايي قابل قبول روش تلفيقي PROMETHEE II و Fuzzy- AHP در ارزيابي توان اکولوژيکي منطقه است. روش پيشنهادي PROMETHEE II در اين تحقيق مستقل از تعداد کاربري ها و معيارها ارائه شده است و مي توان آن را با تغييرات لازم براي ساير مناطق و همچنين ديگر کارهاي مکان يابي مورد استفاده قرار داد.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=181353

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید