کاربرد سنجش از دور در شوری

کاربردی سنجش از دور در شوری


کاربرد سنجش از دور (RS)در تهیه نقشه شوری امروزه رایج و گسترده است.اکثر دانشمندان امروزه برای تهیه نقشه شوری به تکنیک های سنجش از دور روی آورده اند.

ارزیابی و مقایسه روش های طبقه بندی نظارت شده جهت تهیه نقشه درجات شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره رو به گسترش است .و امروزه از علم سنجش از دور در مطالعات شوری بسیار زیاد استفاده می شود.
شوری خاک یكی از عوامل گسترش بيابانزایی و تخریب منابع زیست محيطی در مناطق خشک و نيمه خشک محسوب میشود. با توجه به روند رو به گسترش شوریزایی در طی ساليان اخير و اهميت حفظ منابع طبيعی، تعيين گستره نواحی تحت تأثير این پدیده و شدت شوری در این مناطق از اهميت ویژه ای برخوردار است.
استفاده از پتاسيل تصاویر ماهواره ای با توان تفكيک مكانی و طيفی باال و به کارگيری تكنيکهای سنجش از دوری یكی از راه های مؤثر در تشخيص این پدیده و تعيين شدت شوری در نواحی آسيب دیده است. براین اساس پژوهش حاضر با نمونه برداری از خاک منطقه ای واقع در کوه سفيد استان قم که تحت تأثير شوری است، به تهيه نقشه سطوح مختلف شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره سنتينل-2 پرداخته است.
در این راستا، شاخصهای متنوع شوری از تصاویر ماهواره ای استخراج شده و در فرآیند طبقه بندی تصویر به کالسهای شوری از قبيل خاک بدون شوری، با شوری کم، شوری متوسط، شوری باال و خاک اشباع از شوری مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج طبقه بندی صورت گرفته از 5 الگوریتم طبقه بندی نظارت شده شامل حداقل فاصله، ماهاالنوبيس، متوازی السطوح، حداکثر احتمال و ماشينبردارپشتيبان، بيانگر باالترین دقت به دست آمده از طبقه بندی کننده ماشين بردار پشتيبان با دقت کلی 218/92 درصد و ضریب کاپای 894/0 در تهيه نقشهی کالس های شوری بود. ارزیابی نقشههای به دست آمده از کالسهای شوری همچنين نشاندهندهی شدت شوری باالتر نواحی شرقی کوهسفيد نسبت به دیگر مناطق بوده که ناشی از مجاورت بيشتر این نواحی نسبت به دریاچه نمک استان قم و کشيده شدن سطوح نمک به زمينهای اطراف میباشد.
شوریزایی، تصاویر ماهواره ای چندطيفی ، شاخص های شوری ، طبقه بندی نظارت شده ف درجات شوری
لینک دسترسی به اصل مقاله :
http://www.sepehr.org/article_36608_9d819e4fe5e5d67dfadec8eeaf06c9b2.pdf

7 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید