کاربرد GIS در امکان سنجي کشت زيتون در استان اصفهان

کاربرد GIS در امکان سنجي کشت زيتون در استان اصفهان

کاربرد GIS در امکان سنجي کشت زيتون در استان اصفهان


در حال حاضرکشاورزي يکي از مهمترين بخش هاي اقتصادي کشور به شمار مي آيد تا جايي که مي توان گفت رشد اقتصادي کشور بدون رشد کشاورزي امکان پذير نيست. از آنجايي که هر يک از محصولات کشاورزي شرايط اقليمي و محيطي خاصي را مي طلبند، لذا محققان و کارشناسان منابع طبيعي و اقليم شناسان توجه ويژه اي به آمايش سرزمين داشته و بر پايه مدلهاي اکولوژيکي-کشاورزي، منابع اکولوژيکي زمين را با روش هاي مناسب شناسايي، ارزيابي و به منظور اهداف خاصي قابليت سنجي مي نمايند. تحقيق حاضر به هدف شناخت عوامل و عناصر اقليمي موثر در کشت زيتون در استان اصفهان و پهنه بندي نواحي مستعد کشت اين محصول از نظر اقليمي و محيطي با استفاده از توانايي سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در تلفيق لايه هاي مختلف اطلاعاتي و در قالب مدلهاي مختلف مي باشد. در اين تحقيق پس از مطالعه شرايط اقليمي استان و مقايسه آن با ايستگاه شاخص رودبار به تشکيل پايگاه اطلاعات اقليمي و محيطي از استان در محيط GIS پرداخته شده است، سپس بر اساس رابطه بين هر يک از پارامترهاي محيطي و اقليمي موثر در کشت زيتون و عملکرد محصول زيتون به طبقه بندي نقشه هاي حاصله بر اساس قابليت کشت زيتون پرداخته شد، آنگاه بر اساس دو مدل وزن دهي رتبه بندي و سلسله مراتبي (AHP) به تخصيص ارزش و تلفيق نقشه هاي حاصله در محيط GIS پرداخته شده است. در ادامه جهت كنترل و ارزيابي مدلها از توابع تحليلي GIS استفاده شد و در نهايت نواحي مستعد کشت اين محصول در استان طبقه بندي گرديد. نتايج حاکي از عدم انطباق مکاني شرايط اقليمي و محيطي استان جهت کشت زيتون مي باشند. از بين مدلهاي به کار رفته، مدل سلسله مراتبي (AHP) تطابق بيشتري با واقعيت محيطي و بويژه اقليمي استان جهت کشت زيتون نشان مي دهد.
واژگان کلیدی
امکان سنجی، زیتون، اصفهان، مدل های وزن دهی، سیستم اطلاعات جغرافیایی
برای دانلود مقاله زیر به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=63967

آموزش کاربردی GIS وRS
همراه با فیلم و کتاب
همراه با پروژه های کاربردی
مدرس:
دکتر سعید جوی زاده
تلفن ثبت نام:
09382252774
آدرس وب سایت:

تمام دوره ها – دوره های آموزشی GIS ، RS ، آمار فضایی ، برنامه نویسی و علمی پژوهشی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید