جنگل های شهری ارزشهایی متفاوت از جنگل های نقاط روستایی ایجاد می کنند . ارزش یک درخت در یک جنگل شهری هیچگونه بستگی به چوب تولیدی آن ندارد . بلکه بیشتر دارای ارزش اکولوژیکی و اجتماعی بوده و از نظر سلامت عمومی جامعه حائز اهمیت است (مجنونیان ، 1374 ). شهرها با امکانات و محدودیت های طبیعی ساختگاه و حوزه طبیعی اش تعریف و تأمین می شود(پاسبان حضرت ، 1385 ).

توسعه روز افزون جامعه شهری متأثر از رشد بی رویه جمعیت و مهاجرت، منجر به ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی و گسترش مهارنشدنی آن ، تغییرات زیادی را در ساختار فضاهایی شهرها سبب گردیده است که لزوم هدایت آگاهانه ، سازماندهی اساسی و طراحی فضایی سبز مناسب را صد چندان نموده است ، از سوی دیگر تغییرات بنیادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، و اقتصادی دگرگونی های وسیعی را درساختار فضایی مجتمع های زیستی طلب می نماید (مدیری ، 1378 ). بنابراین با به کارگیری فن آوری می توان با تسلط بیشتر ی ،اطلاعات مورد نیاز را بدست آورد ، تجزیه و تحلیل GIS های جدید مثل دقت کار دستی را افزایش و هزینه و GIS نمود(مدیری ، 1376) از سوی دیگر با استفاده از تکنیک های .( زمان را کاهش داد (بابایی ، 1373).

بحث ونتیجه گیری

شهر و طبیعت به عنوان دو قطب اصلی پرورش انسان در ابعاد مختلف، همواره مورد نظر جوامع انسانی بوده و بعنوان دو سوی یک زنجیره ، موقعیت و جایگاهی ویژه در زندگی شهرنشینان ایفا نموده اند که با وجود داشتن تاثیرات متقابل، در اکثر موارد از رابطه منطقی و تعاملی صحیح برخوردار نیستند . چنانچه طبیعت ساختمایه اصلی شهر فرض شود، می تو ان از طریق کار با زمین و پهنه هایی که نیروهای طبیعی، شکلی و یا حرکتی در آنها جریان دارد، شرایط جدید شهری ایجاد نمود (بهنامی، 1385 ). شهر، خانه ای بزرگ برای سکونت و زندگی است . همان گونه که خانه باید از صفات و مزایایی برخوردار باشد تا سکونت و زندگی را مطلوب و آسایش بخش سازد، شهر نیز باید دارای کیفیت ها و ویژگی هایی برای تامین آسایش و راحتی ساکنین باشد (افضلی و حقیقی، 1385 ). علاوه بر آن فضای سبز بعنوان ریه های تنفسی و سلامت جسمی و روانی در شهرها محسوب میشود (هیبرد، 2001).

امروزه احداث شهرهای جدید و توسعه شهرها امری غیرقابل اجتناب است، زیرا رشد جمعیت شهری و به دنبال آن رشد نیازها و خواست های جامعه شهری همچنان ادامه دارد . لذا شناسایی آسیب هایی که در احداث شهرها به محیط طبیعی وارد می شود و در نتیجه آن افت کیفیت محیط حاصل می شود قابل توجه است. در واقع استراتژی حفظ محیط طبیعی لزوم توسعه شهری است، وجود هوای تمیز، منظر زیبا، آب سالم، فضای سبز جزء نیازهای اصلی زندگی است . در واقع توسعه بهینه و مکان یابی درست توسعه شهری کمتر باعث دگرگونی در اکوسیستم منطقه می شود (ماجدی و رستگار مقدم، 1385).

در شهرهای کهن برخلاف شهرهای جد ید پیشرفت کمی در امر جنگلداری شهری صورت گرفته است و دلیل ان اغلب بخاطر محدود بودن دامنه عمل به علت وس عت مناطق ساخته شده بود (سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران ، 1374 ). امروزه به علت پیشرفت علوم و فنون و استفاده از تکنیک های جدید مانند تکنیک های سامانه اطلا عات جغرافیایی می توان این مشکلات را در طراحی شهرها و فضایی سبز شهرها مخصوصاً در مناطق جلگه ای شمال کشور در امر جنگلداری به حداقل رساند . شهرهای مناطق شمالی کشور از غنی ترین و پویاترین منابع اکولوژیکی و بستر فعالیتهای عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می روند . منابع ارزشمند اکولوژیکی، تنوع زیستی، ذخایر سرشار و فعالیتهای عظیم اقتصادی، انها را به یکی از حساسترین و ارزشمندترین مناطق در جهان تبدیل نموده است (لطفی، 1385 ). بخاطر همین انجام هر نوع کار عمرانی در این مناطق باید با شناسایی محیط، موقعیت جغرافیایی، شرایط طبیعی، توان و استعدادهای آن باشد . تا ضمن حفظ منظر زیبایی طبیعت هزینه و زمان کمتری نیز صرف شود . که در حال حاضر استفاده از تکنیکهای سامانه اطلاعات جغرافیایی بهترین وسیله برای این منظور در جنگلداری شهری می باشد زیرا عرصه ها منابع طبیعی وسیع هستنند و طراحی آنها با استفاده از GIS زمان و هزینه کمتر و دقت بالاتری خواهد داشت . خوشبختانه در سالهای اخیر GIS در ایران نیز همچون سایر موضوعات، جایگاه خاصی احراز کرده است و در پشتسبانی از تصمیم گیری ها بازده بالایی از خود نشان داده است . نمایش نزدیکترین فاصله بین مناطق شهری ، توزیع مناسب خدمات و تحلیل منناسبتهای مکانی، مدلسازی فرسایش خاک، تعیین قابلیت های اراضی، مدلسازی آلودگی آب و هوا از جمله قابلیتهای متعارف GIS هستند که تاکنون مورد استفاده کاربران، برنامه ریزان و تصمیم گیران شهری و مناطق طبیعی کشور واقع شده اند (هوشیار خو اه، 1385 ) بنابراین می توان نتیجه گرفت که با توجه به حساس بودن فضای سبز شهری در شمال کشور و قرار گرفتن برخی از آنها در مناطق جلگه ای و جنگلها طبیعی و وسیع بودن عرصه GIS می تواند راهکاری مناسب در طراحی فضای سبز شهری در این مناطق باشد.

7 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید