کمک به مدیریت بحران زلزله با مکان یابی مراکز اسکان موقت با استفاده از یک سیستم حامی تصمیم گیری GIS


اسکان یک مکان مناسب برای اسکان موقت جمعیت آسیب دیده به وسیله حوادث طبیعی مورد توجه سازمان ها و مسئولان مدیریت بحران بوده است. در ایران یافتن یک مکان برای کمک موقت شهروندان توسط آژانس های کمکی بدون توجه به استانداردها و با توجه به تجربیات فردی بعد از وقوع سانحه انجام می شود. منطقه مورد مطالعه براساس سه معیار جمعیت، بافت فرسوده و فرهنگ مردم انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. در چارچوب روش تحقیق توصیفی-تحلیلی پس از معیارهای موثر در امر مکان یابی مساکن موقت که از پیشینه مرتبط با تحقیق و با توجه به محدوده مورد مطالعه و اطلاعات و داده های قابل دسترس گزینش گردید، وزن معیارها با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی حاصل از نظرات خبرگان به دست آمده است. داده های مرتبط با هر یک از لایه های اطلاعاتی به وسیله تابع فازی متناسب فازی گردید. سپس با روش تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار GIS، لایه های تولیدی هرمعیار با توجه به وزن مشخص شده با یکدیگر تلفیق شده که خروجی آن نقشه پهنه بندی سطح منطقه مورد مطالعه برای اسکان موقت سانحه دیدگان است. علاوه بر روش سلسله مراتبی انتخاب مکان برای اسکان موقت با استفاده از روش های تاپسیس و ویکورنیزانجام گردید با توجه به متفاوت بودن رتبه بندی در روش های بدست آمده، در ابتدا از این سه روش میانگین حسابی گرفته شد. سپس مجددا رتبه بندی با روش های بردا و کپلند انجام شده و در نهایت برای بدست آوردن رتبه بندی نهایی میانگین حسابی دیگری از سه روش فوق گرفته شد. روش ویکور بهترین ونزدیک ترین روش به رتبه بندی نهایی میباشد و روش های تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی در رده های بعدی قرار گرفتند.

فرآیند اجرای تحقیق

معرفی معیارهای مورد نیاز جهت اسکان موقت
جمع آوری داده های موردنیاز
آماده سازی داده ها در نرم افزار gis جهت انجام پردازش
شناسایی و اعمال توابع فازی بر روی هریک از داده ها و تولید نقشه های فازی
استفاده از AHP جهت وزن دهی به لایه ها
محاسبات وزن معیارها با استفاده از Expert choice
ترکیب لایه ها با استفاده از وزن های بدست آمده
تجزیه و تحلیل نقشه نهایی و رتبه بندی مکان های مستعد اسکان
رتبه بندی مکان های مستعد اسکان با استفاده از روش تاپسیس و ویکور
بررسی صحت نقشه نهایی و نقطه انتخابی
ادغام روش های بردا، کپلند و میانگین حسابی روش های AHP، TOPSIS، VIKOR برای محاسبه رتبه بندی نهایی و مقایسه کارایی آن ها
انتخاب معیارهای مورد نیاز جهت اسکان موقت:

جمع آوری داده ها

آماده سازی داده ها

وزن دهی به معیارها و زیرمعیارها

ارزش گذاری داده ها در روش تحلیل سلسله مراتبی

نقشه نهایی فازی اسکان موقت و تجزیه و تحلیل منطقه مورد مطالعه در روش تحلیل سلسله مراتبی

ترکیب لایه ها در روش سلسله مراتبی

رتبه بندی مکان های اسکان موقت با روش های تاپسیس و ویکور

رتبه بندی نهایی مکان های اسکان با روش های ادغام سه گانه

نتایج: در نتایج حاصل از نظزات خبرگان، مراکز نگهداری و فروش سوخت، منابع آب، بات فرسوده، خطوط مترو، مراکز انتظامی و تراکم جمعیتی حساس به ترتیب دارای بیشترین اثر در امر جمعیتی حساس به ترتیب دارای بیش ترین اثر در امر مکان یابی اسکان موقت در منطقه مورد مطالعه می باشند. از میان روش های به کار برده شده برای رتبه بندی پارک های مستعد اسکان، مناسب ترین روش، روش ویکور بوده و روش های تاپسیس و AHP به ترتیب در رده های بعدی قرار می گیرند.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید