کاربرد سنجش از دور در خشکسالی

کاربرد سنجش از دور در خشکسالی


کاربرد سنجش از دور در مطالعات خشکسالی ها امروزه حائزه اهمیت فراوان است.بررسی حساسیت دو شاخص پوشش گیاهی NDVI و EVI به خشکسالی ها و ترسالی ها در مناطق خشک و نیمه خشک مطالعه موردی: دشت سیستان ایران

هدفی که این مطالعه در پی دست یافتن به آن است واکنش دو شاخص پوشش گیاهی NDVI و EVI به خشكسالی ها و ترسالی ها در یكی از دشتهای خشک ایران یعنی دشت سیستان در شمال استان سیستان و بلوچستان است. برای بررسی حساسیت این دو شاخص به خشكسالی ها و ترسالیها به دو پایگاه دادهای مختلف نیاز بود. اول پایگاه تصاویر NDVI وEVI سنجنده مادیس ماهواره ترا برای ماههای آوریل، می و ژوئن برای دوره زمانی 2014-2000 و دوم پایگاه دادههای روزانه بارش ایستگاه هواشناسی همدید زابل برای یک دوره آماری 30 ساله (2014 -1985 )که از اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اخذ شد. بعد از اخذ داده ها، نقشه های پویایی پوشش گیاهی حاصل از پردازش تصاویر سنجنده MODIS ماهواره ترا به تفكیک برای ماههای آوریل، می و ژوئن با استفاده از دو شاخص NDVI و EVI برای منطقه مورد مطالعه تهیه شدند. برای شناسایی فراوانی درجات مختلف خشكسالیها و ترسالیهای دشت سیستان نیز از شاخص خشكسالی مؤثر (EDI )استفاده شد. نتایج نشان داد که در سال نمونه خشک (2011-2010 )تفاوت قابلتوجه بین این دو شاخص در طبقه پوشش گیاهی نرمال مشاهده شد. شاخص EVI ،مساحت این طبقه را در این سال خشک حدود 12 درصد نشان داد در حالی که شاخص NDVI برای این طبقه هیچ مساحتی را قائل نبوده است. درحالیکه در زمان ترسالی )2006-2005 )شاخص EVI مقداری نتایج بهتری را در اختیار گذاشته است. شاخص EVI برای طبقه نرمال مساحت 20 درصدی را نشان داد و برای طبقه پراکنده 10 درصد از کل مساحت منطقه را دارای پوشش گیاهی تنک و پراکنده نشان داد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که شاخص NDVI شاخص بسیار مناسب تری برای پویایی پوشش گیاهی در دشت هایی مانند دشت سیستان می باشد که حیات آنها نه به بارش بلكه به آب جاری در رودخانه متكی است. شاخص EVI نیز با توجه به ماهیت محاسباتی آن برای مناطقی که پوشش گیاهی آن ها متراکم تر است بهتر جواب میدهد. عالوه بر این بازدیدهای میدانی هم که از دشت صورت گرفت و با نوع طبقه پوشش گیاهی که از تصاویر سنجنده MODIS به دست آمد حكایت از بهتر بودن شاخص NDVI در مقایسه با شاخص EVI برای این نوع از دشتها دارد.

شاخص خشكسالی مؤثر، دشت سیستان، سنجنده مودیس، EVI، NDVI.

لینک دسترسی به اصل مقاله :

http://www.sepehr.org/article_36621_c41721689f783027f87afa67e309834f.pdf

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید