آمارفضایی-جلد-یک

آمارفضایی-جلد-یک


مفهوم همخطی در رگرسیون

مدل رگرسیون در صورتي کارا خواهد بود که بین متغیر وابسته و متغیر مستقل ارتباط قوی وجود داشته باشد. در عين حال ممکن است در رگرسيون­هاي چندگانه بین متغیرهاي مستقل نیز ارتباط وجود داشته باشد که اين ارتباط با عنوان “همخطي[1]” معرفي مي­شود. این وضعیتی است که نشان می­دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل دیگر در معادله خط رگرسیون است. اگر هم­خطي در يک معادله رگرسيون بالا باشد، بدين معني است که بين متغيرهاي مستقل همبستگي بالايي وجود دارد و ممکن است با بالا رفتن ضريب همبستگي، مدل داراي اعتبار چندانی نباشد. به عبارت ديگر با وجود آن که مدل خوب به نظر مي­رسد ولي داراي متغيرهاي مستقل معناداري نمي­باشد (نتر [2]و همکاران، 1985).

[1] Multicoleanarity

[2] Neter

در صورت وجود هم¬خطی بین متغیرهای مستقل، می¬توان راهکارهای زیر را برای رفع این مشکل به کار گرفت:
-کاهش تعداد يا خلاصه کردن داده¬ها در چند عامل کلي با پياده¬کردن تحلیل عاملی بر روی متغیرهای مستقل؛
– تشکيل ماتریس همبستگی برای متغیرهای مستقل و شناسايي و حذف برخی متغیرها که با دیگر متغیرها همبستگی بالا دارند؛
– بازنگري داده¬های موجود و يا تجديدنظر در انتخاب نمونه؛
– ايجاد اختلال در هم¬خطی متغیرهای مستقل با به کارگیری متغیرهای مجازی؛
– استفاده از لگاریتم متغیرهای موجود در تحلیل رگرسیون و
– تغيير دادن ماهيت داده¬ها با استفاده از تابع اولین تفاضل.

برگرفته از کتاب آمار فضایی(تحلیل داده های مکانی )نویسندگان:سعید جوی زاده ساره حدادی، محمد صادق درانی نژاد انتشارات آکادمیک
برای اولین بار در ایران:
دوره آموزشی آمار فضایی (تحلیل داده های مکانی)
(جغرافیازمین شناسی کشاورزی محیط زیست و…)
مدرس:
دکتر سعید جوی زاده و مهندس مینا حدادی
طول دوره :

تلفن:
07132341477
09382252774
آدرس:
شیراز –خیابان برقکوچه یکموسسه چشم انداز
سرفصل دوره :
آشنایی با نرم افزار ARCGIS،وGEODA
آشنایی با داده های مکانی و فضایی
مدلسازی فضایی در منطقه مورد مطالعه
آشنایی با آمار فضایی و کاربرد های آن در هزاره سوم
تفاوت آمار کلاسیک با آمار فضایی همراه با مثال های کاربردی
تحلیل اکتشافی داد ها و تفسیر و کاربرد و انجام آن در نرم افزار های مربوطه
روابط فضایی و همبستگی :
آشنایی با فاصله اقلیدسی
آشنایی با فاصله منهتن
آشنایی با روش های مفهوم سازی رابطه فضایی
روش معکوس فاصله
– روش مربع معکوس فاصله
– روش محدوده فاصله ثابت
– روش منطقه تاثیر گذاری
– روش زمان سفر
– روش نزدیکترین همسایگی
روش مجاورت فضایی
تحلیل الگوها
میانگین نزدیکترین فاصله همبستگی (مبانی آماری ،آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
خوشه های زیاد /کم (مبانی آماری ،آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
خوشه های فضایی چند جمله ای (مبانی آماری ،آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
خود مبستگی فضایی( مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
تهیه نقشه های خوشه ها :
تحلیل خوشه و ناخوشه(تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
تحلیل لکه های داغ (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
اندازه گیری توزیع جغرافیایی:
عارضه مرکزی(تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
توزیع جهت دار (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
میانگین جهت خطوط(تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
میانگین مرکزی (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
– فاصله استاندار (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)
رگرسیون وزنی جغرافیایی:
آشنایی با مفاهیم کواریانس ،همبستگی و رگرسیون
اشکالات عمده در رگرسیون کلاسیک (خطی و چندگانه و…)
آشنایی با انواع خطاها و بررسی آنها
آشنایی با رگرسیون موزون جغرافیایی
کارهای عملی :
انجام چند پروژه کاربردی بصورت عملی و گام به گام همراه با انجام آنها در نرم افزار های مربوطه
سعید جوی زاده ,فاصله استاندار, آشنایی با مفاهیم کواریانس ،همبستگی و رگرسیون, تحلیل خوشه و ناخوشه, خوشه های فضایی چند جمله ای, میانگین جهت خطوط, میانگین مرکزی,آمار فضایی, آمار کلاسیک,آموزش آمار فضایی, اندازه گیری توزیع جغرافیایی,تحلیل الگوها, تحلیل اکتشافی داد ها, تحلیل لکه های داغ, تدریس خصوصی امار فضایی, تهیه نقشه های خوشه ها, توزیع جهت, جزوه آمار فضایی,جوی زاده, خود مبستگی فضایی, خوشه های زیاد /کم, داده های آمار فضایی,دوره امار فضایی, رابطه فضایی, روابط فضایی و همبستگی, روش معکوس فاصله, رگرسیون وزنی جغرافیایی, زمین آمار,سعید, شیراز, عارضه مرکزی, عکوس فاصله,فاصله اقلیدسی, فاصله منهتن, فیلم آمار فضایی,مدلسازی فضایی, کارگاه,کارگاه آمار فضایی, کتاب آمار فضایی,نرم افزار آمار فضایی,داده های امار فضایی,آموزش امار فضایی,دوره آمار فضایی,کلاس آمار فضایی,کلاس آمار فضایی,کاربرد آمار فضایی در بهداشت, کاربرد آمار فضایی در زمین شناسی, کاربرد آمار فضایی در اقلیم شناسی, کاربرد آمار فضایی در کشاورزی, کاربرد آمار فضایی در اقتصاد, کاربرد آمار فضایی در جغرافیا, کاربرد آمار فضایی در محیط زیست, کاربرد آمار فضایی در برنامه ریزی شهری, کاربرد آمار فضایی در معدن, کاربرد آمار فضایی در آبشناسی, کاربرد آمار فضایی در تکتونیک, کاربرد آمار فضایی در بهداشت

آموزش آمار فضایی

آشنایی با مفاهیم کواریانسآمار فضاییآمار کلاسیکآموزش آمار فضاییآموزش امار فضاییاندازه گیری توزیع جغرافیاییتحلیل اکتشافی داد هاتحلیل الگوهاتحلیل خوشه و ناخوشهتحلیل لکه های داغتدریس خصوصی امار فضاییتهیه نقشه های خوشه هاتوزیع جهتجزوه آمار فضاییجوی زادهخود مبستگی فضاییخوشه های زیاد /کمخوشه های فضایی چند جمله ایداده های آمار فضاییداده های امار فضاییدوره آمار فضاییدوره امار فضاییرابطه فضاییرگرسیون وزنی جغرافیاییروابط فضایی و همبستگیروش معکوس فاصلهزمین آمارسعیدسعید جوی زادهشیرازعارضه مرکزیعکوس فاصلهفاصله استاندارفاصله اقلیدسیفاصله منهتنفیلم آمار فضاییکاربرد آمار فضایی در آبشناسیکاربرد آمار فضایی در اقتصادکاربرد آمار فضایی در اقلیم شناسیکاربرد آمار فضایی در برنامه ریزی شهریکاربرد آمار فضایی در بهداشتکاربرد آمار فضایی در تکتونیککاربرد آمار فضایی در جغرافیاکاربرد آمار فضایی در زمین شناسیکاربرد آمار فضایی در کشاورزیکاربرد آمار فضایی در محیط زیستکاربرد آمار فضایی در معدنکارگاهکارگاه آمار فضاییکتاب آمار فضاییکلاس آمار فضاییمدلسازی فضاییمفهوم همخطی در رگرسیونمیانگین جهت خطوطمیانگین مرکزینرم افزار آمار فضاییهمبستگی و رگرسیون

118 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید