آموزش مقاله نویسی ISI

آموزش مقاله نویسی ISI توسط دکتر سعید جوی زاده در موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز برگزار می شود.آموزش مقاله نویسی ISI یکی از دوره های هیجان انگیز و کاربردی است که سعی شده بهترین متد ها و روش های بکار گرفته شود .