خانه / بانک داده های مکانی (برای مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید)

بانک داده های مکانی (برای مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید)

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM : کردستان

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM : کردستان مدل رقومی ارتفاعی یا DEM (DEM=Digital Elevation Model) در واقع یک نقشه نمایشگر میزان ارتفاعات و دامنه ارتفاعات یک منطقه و در مجموع یک نقشه ارتفاعی است. مدل رقوی ارتفاعی یا DEM در واقع حاوی اطلاعات طول و عرض جغرافیایی و از همه …

بیشتر بخوانید »

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM : قم

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM : قم مدل رقومی ارتفاعی یا DEM (DEM=Digital Elevation Model) در واقع یک نقشه نمایشگر میزان ارتفاعات و دامنه ارتفاعات یک منطقه و در مجموع یک نقشه ارتفاعی است. مدل رقوی ارتفاعی یا DEM در واقع حاوی اطلاعات طول و عرض جغرافیایی و از همه …

بیشتر بخوانید »

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM : کرمانشاه

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM : کرمانشاه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM (DEM=Digital Elevation Model) در واقع یک نقشه نمایشگر میزان ارتفاعات و دامنه ارتفاعات یک منطقه و در مجموع یک نقشه ارتفاعی است. مدل رقوی ارتفاعی یا DEM در واقع حاوی اطلاعات طول و عرض جغرافیایی و از همه …

بیشتر بخوانید »

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM : خراسان شمالی

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM : خراسان شمالی مدل رقومی ارتفاعی یا DEM (DEM=Digital Elevation Model) در واقع یک نقشه نمایشگر میزان ارتفاعات و دامنه ارتفاعات یک منطقه و در مجموع یک نقشه ارتفاعی است. مدل رقوی ارتفاعی یا DEM در واقع حاوی اطلاعات طول و عرض جغرافیایی و از …

بیشتر بخوانید »

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM :کرمان

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM :کرمان مدل رقومی ارتفاعی یا DEM (DEM=Digital Elevation Model) در واقع یک نقشه نمایشگر میزان ارتفاعات و دامنه ارتفاعات یک منطقه و در مجموع یک نقشه ارتفاعی است. مدل رقوی ارتفاعی یا DEM در واقع حاوی اطلاعات طول و عرض جغرافیایی و از همه مهم …

بیشتر بخوانید »

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM :استان گلستان

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM :استان گلستان مدل رقومی ارتفاعی یا DEM (DEM=Digital Elevation Model) در واقع یک نقشه نمایشگر میزان ارتفاعات و دامنه ارتفاعات یک منطقه و در مجموع یک نقشه ارتفاعی است. مدل رقوی ارتفاعی یا DEM در واقع حاوی اطلاعات طول و عرض جغرافیایی و از همه …

بیشتر بخوانید »

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM :استان گیلان

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM :استان گیلان مدل رقومی ارتفاعی یا DEM (DEM=Digital Elevation Model) در واقع یک نقشه نمایشگر میزان ارتفاعات و دامنه ارتفاعات یک منطقه و در مجموع یک نقشه ارتفاعی است. مدل رقوی ارتفاعی یا DEM در واقع حاوی اطلاعات طول و عرض جغرافیایی و از همه …

بیشتر بخوانید »

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM : استان زنجان

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM : استان زنجان مدل رقومی ارتفاعی یا DEM (DEM=Digital Elevation Model) در واقع یک نقشه نمایشگر میزان ارتفاعات و دامنه ارتفاعات یک منطقه و در مجموع یک نقشه ارتفاعی است. مدل رقوی ارتفاعی یا DEM در واقع حاوی اطلاعات طول و عرض جغرافیایی و از …

بیشتر بخوانید »

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM : استان سیستان و بلوچستان

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM : استان سیستان و بلوچستان مدل رقومی ارتفاعی یا DEM (DEM=Digital Elevation Model) در واقع یک نقشه نمایشگر میزان ارتفاعات و دامنه ارتفاعات یک منطقه و در مجموع یک نقشه ارتفاعی است. مدل رقوی ارتفاعی یا DEM در واقع حاوی اطلاعات طول و عرض جغرافیایی …

بیشتر بخوانید »

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM : استان سمنان

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM : استان سمنان مدل رقومی ارتفاعی یا DEM (DEM=Digital Elevation Model) در واقع یک نقشه نمایشگر میزان ارتفاعات و دامنه ارتفاعات یک منطقه و در مجموع یک نقشه ارتفاعی است. مدل رقوی ارتفاعی یا DEM در واقع حاوی اطلاعات طول و عرض جغرافیایی و از …

بیشتر بخوانید »