هفته پژوهش(بدون تحلیل داده های مکانی تصمیم گیری نکنیم)