سیستم اطلاعات جغرافیایی

سیستم اطلاعات جغرافیایی یکی از بخش های کلیدی و قدیمی موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل است .سیستم اطلاعات جغرافیایی یکی از علومی

مدل سازی اکولوژیکی

مدل سازی اکولوژیکی مدل‌سازی بوم‌شناختی شامل استفاده از مدل‌های ریاضی، تکنیک‌های کامپیوتری و تجزیه و تحلیل سیستم‌ها همراه با تئوری ... مطالعه بیشتر