آشنایی با روش تولید Layout و محاسبه مساحت پدیده های مختلف از نقشه های طبقه بندی شده