آموزش حرفه ای GIS در ایلام :طعم شیرین آموزش با دکتر سعید جوی زاده