آموزش GIS :  فاصله و اهمیت آن در سیستم اطلاعات جغرافیایی