اجرای آزمون توزیع نرمال داده ها با روش های گرافیکی و استنباطی