برنامه ریزی شهری

استفاده از تکنیک های GIS در طراحی شبکه های توزیع نیروی برق و بررسی اثرات اقتصادی آن در کاهش هزینه ها

3- روند تهیه طرح با استفاده از GIS 3-1- اطلاعات GIS مورد نیاز جهت تهیه طرح های متقاضیان جدید 3-1-1- در صورتی که بانک اطلاعات GIS شبکه فشار ضعیف تا سطح مشترکین در محدوده مورد بررسی تکمیل باشد، جهت تهیه طرح نیاز به اخذ اطلاعات و انجام مراحل زیر می باشد: بررسی فاصله و بار نزدیکترین پست های توزیع موجود در محدوده مناسب اطراف ملک ... مطالعه بیشتر